الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی دانشجویان رشته حقوق در نیمسال دوم 1400-1399 به تفکیک عناوین درسی

 متون فقه 1

 متون فقه 2

 حقوق مدنی 5

. قواعد فقه 2

 

فایل ها و منابع درسی دانشجویان رشته حقوق در نیمسال دوم 1400-1399 به تفکیک عناوین درسی

 کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه کتاب التجاره

 کتاب تحریر الروضه فی شرح اللمعه الدمشقیه کتاب النکاح

 کتاب حقوق خانواده، دکتر سید حسین صفایی، تهران: انتشارات میزان

. کتاب قواعد فقه، دکتر ابوالحسن محمدی، تهران: انتشارات میزان و کتاب قواعد فقه، دکتر سید مصطفی محقق داماد، بخش جزایی