الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر الهام شریعتی

 
استادیار گروه حقوق

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : فقه و حقوق خصوصی

   كارشناسي ارشد: فقه و حقوق اسلامی

   كارشناسي : فقه و حقوق اسلامی

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 02185692403

   دورنگار : 02185692403

   پست الکترونیک : shariatielham4@gmail.com

e.shariati@alzahra.ac.ir