الهام شریعتی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر الهام شریعتی

 
استادیار گروه مطالعات


   دكتري (Ph.D) :  فقه و حقوق خصوصی

   كارشناسي ارشد:   فقه و حقوق اسلامی

   كارشناسي : فقه و حقوق اسلامی


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   تلفن: 02185692403

   دورنگار : 02185692403

   پست الکترونیک :   shariatielham4@gmail.com

e.shariati@alzahra.ac.ir