دکترعباس دولانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

 

طرحهای پژوهشی

1. مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي تبريز با عنوان "وضعيت وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران از لحاظ شاخهاي استاندارد براي بررسي نحوه نحوه اطلاع يابي اعضاي هيات علمي" با اعتبار مالي 7 ميليون ريال. تاريخ اتمام: مرداد 1386. مقاله پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران.


2. مجري طرح مصوب دانشگاه علوم پزشكي تبريز با عنوان " ارائه الگويي مناسب براي ارتقاي كيفي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي دانشگاههاي آمريكا با استمداد از نظرات صاحبنظران". با اعتبار مالي 7 ميليون ريال. تاريخ اتمام: مرداد 1386. مقاله پذيرفته شده در مجله علمي پژوهشي اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشكي تهران.

3. مجري طرح دانشگاه علوم پزشكي اروميه با عنوان " بررسي و تحليل عوامل موثر بر چرخه مديريت دانش در كتابخانه مركزي و دانشكده اي و كتابخانه هاي واقع در بيمارستانهاي آموزشي تحت نظارت دانشگاه علوم پزشكي اروميه" با اعتبار 13 ميليون ريال.

4. مجری طرح دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با عنوان " وضعيت روشهاي تحقيق مورد استفاده در پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي ارومیه(دستياري، دكتراي حرفه اي، دكتراي تخصصي، كارشناسي ارشد) در بين سالهاي 1372- 13890.

5. مجری طرح مصوب نهاد عمومی کتابخانه های عمومی کشور واحد آذربایجان غربی با عنوان "بررسی عوامل موثر بر عدم استفاده از کتابخانه های عمومی در شهرستان ارومیه".

6. مجری طرح نهاد کتابخانه های عمومی کشور. با عنوان "مرجع مجازی در کتابخانه‌های عمومی.

7. همکار طرح تحقیقاتی مزایا و مشکلات ناشی از اجرای سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.

8. همکار طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با عنوان "بررسی میزان استفاده از برنامه های کاربردی پزشکی تلفن همراه هوشمند در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پشکی ارومیه"

9. مجری طرح " بررسی علل و عوامل مهاجرت و تشکیل سکونتگاههای غیر رسمی در نقده و بررسی آسیب های اجتماعی و عوارض ناشی از آن" سازمان درخواست کننده جهاد دانشگاهی واحد آذربایجان غربی.

10. همکار طرح پژوهشی "طراحی مدلی برای تبیین عوامل اثرگذار بر وفاداری کاربران کتابخانه هاو مراکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی همدان.

تالیف و ترجمه کتاب


ترجمه كتاب با عنوان" وبسايتهاي كتابخانه اي: توليد مجموعه ها و سرويسهاي آنلاين" نوشته پائولا ا. ويلسون، با مقدمه اي از دكتر رحمت الله فتاحي، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي تبريز.

مقالات منتشر شده

 ـ  1. Statement of Iranian& England university websites by W3C consortium online web tools’ ـJournal of scientometric research (ISI). Jan-Apr 2013. Vol. 2 Issue 1

 2. Web metrics research about biochemical course main expressions and key words through LexiURL searcher. (ISI)Journal of electronic library. Vol. 33 No. 6, 2015 pp. 1163-1173.

 3.Smartphone medical applications use in the clinical training of medical student of UMSU and its influencing factors.  European journal of experimental Biology, 2014, 4(1):633-637.

4. An Assessment of Effective Factors in Technology Acceptance Model: A Meta-analysis Study. Journal of Scicntometrics Research(ISI)


4. تاثیر کیفیت طراحی وب¬سایت¬های بانک¬ها بر عملکرد مشتریان(1396). فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی. دوره 20، شماره چهار پیاپی 80.

5. بررسي نقش شبكه اجتماعي موبايلي تلگرام در توسعه خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي(1396). فصلنامه علمی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی. دوره 20، شماره 1 پیاپی 80.

6. فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات. مقاله مستخرج از پایان نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی. نشریه مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات کتابخانه ملی ایران. دوره 27، شماره1 بهار 1395.

7. فرا تحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو پایگاه استنادی ISI و Scopus . مقاله مستخرج از پایان نامه دکترای کتابداری و اطلاع رسانی. فصلنامه دانش شناسی. پاییز 1396

8. پایش آماری مقالات حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی. مجله پیاورد سلامت. دوره 10 شماره 2 فروردین و اردیبهشت 1395.

9. بررسی پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان دوره‌های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. مجله علمی پژوهشی مدیریت اطلاعات سلامت. (1393). 11(2).


10. وضعیت وب سایتهای دانشگاههای پیام نور مراکز استان بر اساس نرم افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب. مجله علمی پژوهشی دانش شناسی، دوره 7، شماره 26، 1393.

11. تحلیل وضعیت وب سایتهای وزارتخانه های ایران بر اساس نرم افزارهای پیوسته کنسرسیوم جهانی وب(1392). مجله علمی پژوهشی; کتابداری و اطلاع رسانی آستان قدس. دوره 16 شماره 3 پیاپی 63.

12. "مزایا و مشکلات ناشی از اجرای سیستمهای اطلاعات بیمارستانی در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه" مجله علمی پژوهشی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه. شماره3، مرداد و شهریور 1391.

13. مروری بر پژوهش كيفي و نرم افزار هاي رايج در تحليل داده هاي آنها" مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران. بهار 1390.

14. بررسي وضعيت فهرستهاي پيوسته دانشگاههاي كشور در مقايسه با همتايان خود در كشور انگلستان از لحاظ شاخصهاي استاندارد. مجله علمی پژوهشی فصلنامه كتاب. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. دوره بيست و يكم. شماره سوم. پاييز 1389.
15. مروری بر نمایه سازی خودکار و نرم افزارهای رایج در تولید آن" . مجله علمی پژوهشی فصلنامه كتاب. کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شماره 79، پاييز 1389.

16. ارائه الگويي مناسب براي ارتقاي كيفي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي دانشگاههاي آمريكا با استمداد از نظرات صاحبنظران". مجله علمي پژوهشي اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. جلد 12. شماره 35، بهار 1388.

17. وضعيت روشهاي تحقيق مورد استفاده در پايان نامه هاي فارغ التحصيلان دانشگاه علوم پزشكي تبريز(دستياري، دكتراي حرفه اي، دكتراي تخصصي، كارشناسي ارشد) در بين سالهاي 1375- 1384". مجله علمي پژوهشي علوم و فناوري اطلاعات، مركز اسناد و مدارك علمي ايران. دوره 25، شماره 2.(زمستان 1388).

18. مروري بر منابع، كتابخانه ها و پايگاههاي داده رشته موسيقي". مجله الكترونيكي علمي تخصصي كتابداري ارتباط علمی، جلد 11 شماره 3.

19. مشارکت کاربران در توسعه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی و عوامل موثر بر آن. مجله پزشکی ارومیه، دوره بيست و پنجم، شماره ششم، ص ،۴۸۱-۴۸۷، 1388

20. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در کتابخانه های دانشگاهی شهر تبریز. مجله تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی. دوره 52. شماره 1. بهار 97. صص.114-137.

21. رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایتمندیکاربران بر اساس مدل کامرون و کویین: مطالعه کتابخانه های عمومی استان آذربایجان غربی. انتشار آنلاین از 10 بهمن 1397.

مقالات ارائه شده در همایشهای ملی و بین المللی

1- Search keyword congress supportive therapies in pediatric malignancies by user based on google routing pattern in Iran . deliver in international congress oh supportive care of with childhood cancer. 2019

2. شناسايي موانع استفاده از كتابخانه هاي عمومي شهرستان اروميه از ديدگاه والدين به منظور ارتقاي بهره وري خدمات كتابخانه اي. ارائه شده در همایش ملی کتاب و خواندن رسانه و سلامت. 1395

3. بررسي وضعيت وب سنجي درگاههاي انتشار هرزنامه هاي فارسي از لحاظ ميزان تاثير وب بر اساس موتور جستجوي گوگل و جستجوگر Alexa. ارائه شده در سومیه همایش ملی فضای مجازی پاک اسفند 95.

4. اينترنت در سلامت فكري نوجوانان". ارائه شده به صورت پوستر در اولين همايش سراسري تكنولوژي ارتباطات و بهداشت روان، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني اصفهان، 2 تير 1385.

5. وضعيت وبسايتهاي دانشگاههاي علوم پزشكي ايران از لحاظ شاخهاي استانداد براي بررسي نحوه نحوه اطلاع يابي اعضاي هيات علمي". ارائه شده به صورت سخنراني در دومين همايش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، 21 آذر 1386.

6. ارائه الگويي مناسب براي ارتقاي كيفي وب سايت دانشگاه علوم پزشكي تبريز از طريق تحليل محتوايي و ساختاري ويژگيهاي وب سايتهاي دانشگاههاي آمريكا با استمداد از نظرات صاحبنظران". ارائه شده به صورت سخنراني در دومين همايش كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني كرمان، 30 آبان 1386.

7. منابع الكترونيكي جهت توليد و راه اندازي(مديريت) مجموعه ها و سرويسهاي آنلاين" ارائه شده به صورت پوستر در دومين همايش سراسري كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي كرمان، 30 آبان 1386.

8. Health eLinkابزاري براي ارتقاء سطح سلامت". ارائه شده بصورت پوستر در دومين همايش سراسري مدارك پزشكي سراسر كشور، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، شيراز، 2 دي 1385.

9. خروجي هاي وبسايتهاي سازماني بر اساس استانداردها و سياهه هاي وارسي". ارائه شده به صورت پوستر در اولين همايش سراسري علم سنجي در علوم پزشكي اصفهان، 16- 15 اسفند 1386.

10. بررسی تبادل دانش سازمانی و ابزارهای مورد استفاده در این فرآیند میان کتابداران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز و تاثیر فرهنگ سازمانی و نظام حقوق وپاداش بر آن". ارائه شده بصورت شفاهي و چاپ در مجموعه مقالات در اولين همايش سراسري پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران و انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران با عنوان مديريت دانش و علوم اطلاعات: پيوند ها و بر هم كنش ها، تهران، 26 فروردين 1388.

11. نقش تكنولوژي اطلاعات در سلامت جامعه و آموزش دانشجويان حوزه علوم پزشكي" ارائه شده به صورت پوستر در دومين همايش سراسري كتابداري و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني، كرمان، 30 آبان 1386.

12. بازکاوری مفاهیم Push و Pull اطلاعات در آموزش پزشکی" ارائه شده در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اردیبهشت 1390.

13. آموزش ضمن خدمت راهکاری جهت پیشرفت شغلی ارائه کنندگان خدمات سلامت" ارائه شده در دوازدهمین همایش کشوری اموزش پزشکی. دانشگاه علوم پزشکی مشهد. اردیبهشت 1390.

 

پایان نامه ها

 

1. بررسي رابطه بين امنيت شغلي ورفتار اشتراك دانش باميانجي فرهنگ سازماني دربين كتابداران كتابخانه هاي دانشگاهي استان آذربايجان غربي
2. تحليل محتواي مقالات منتشر شده درحوزه مديريت دانش دررشته هاي علم اطلاعات ودانش شناسي، مديريت دانش، مديريت آموزشي مهندسي صنايع
3. بررسي فرهنگ سازماني حاكم بركتابخانه هاي عمومي استان آذربايجانشرقي براساس مدل كامرون وكوئين وارزيابي رابطه آن بارضايت كاربران
4. بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي ويادگيري سازماني دركتابخانه هاي دانشگاهي شهر تبريز
5. بررسي ميزان استفاده اعضاي هيئت علمي دانشگاه اروميه ازشبكه هاي اجتماعي علمي ونقش ان درتامين نيازهاي اطلاعاتي
6. تاثير بكارگيري آرشيو ديجيتال وبرنامه سازي ديجيتالي برعملكرد برنامه كودك راديو وتلويزيون آذربايجانغربي ديدگاه برنامه سازان وكارشناسان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران -آذربايجان غربي
7. سنجش ميزان استفاده ازفضاي مجازي مطالعه موردي زنانمنطقه پدافند هوايي شمالغرب
8. ضرورت آموزش سواد اطلاعاتي به روش ADDIE از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اروميه
9. بررسي عوامل موثر بر پذيرش فناوري رايانش ابري توسط كتابخانه هاي دانشگاه آزاد اسلامي استان مركزي با استفاده از مدل پذيرش تكنولوژي (tam)
10. نقش شبكه هاي اجتماعي موبايلي درتوسعه خدمات كتابخانه هاي دانشگاهي باتاكيد برشبكه اجتماعي تلگرام
11. هوشمندسازي كتابخانه هاي دانشگاهي استان آذربايجانغربي مطالعه امكان سنجي
12. بررسي وضعيت همكاري هاي علمي درتوليدات علمي دانشگاه الزهرادرپايگاههاي استنادي اسكوپوس(2012تا2015)وآي اس سي(1391تا1394)
13. بررسي موانع درون سازماني وبرون سازماني استفاده ازكتابخانه هاي عمومي استان ايلام

 

داوری مجلات

 

1-داور مجله computer and human behavior

2- داور مجله Journal of Scientometric Resesrch

3- داور مجله کاوشهای مدیریت بازرگانی

4- داور مجله علمی پژوهشی تحقیقات اطلاعات رسانی و کتابخانه های عمومی
5- داور مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
6- داور مجله علمی پژوهشی دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران


 افتخارات و جوایز

1- استاد برتر آموزشی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی در سال 1397

2- اجرای پایان نامه برتر در رشته علم اطلاعات و دانش شناسی به عنوان استاد راهنما درسال 1397

کارگاه ها

 

*مدرس رسمی میزبان Wolters Kluwer جهت تدریس پایگاههای اطلاعاتی ارائه شده از سوی میزبان
* برگزاری بیش از 40 کارگاه در حوزه بازیابی اطلاعات از اینترنت و پایگاههای اطلاعاتی و نرم افزارهای مدیریت منابع علمی و آماری در دانشگاهها و سازمانهای دولتی