فرشته دیانت، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   عکاسی

كارشناسي : عکاسی

 

زمینه های تدریس

   عکاسی

 هنر جدید