فرشته دیانت، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


فرشته دیانت عضو هیأت علمی گروه ارتباط تصویری

 

 

دانشکده هنر  دانشگاه الزهرا(س)

 

 
            


   

   كارشناسي ارشد:عکاسی

   كارشناسي :عکاسی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :f.dianat@alzahra.ac.ir