مریم دلفان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

            

مریم دلفان ، عضو هیات علمی  دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه فیزیولوژی ورزشی   دكتري (Ph.D) :فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد: فیزیولوژی ورزشی - دانشگاه شهید بهشتی

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ورزشی

   تلفن:02185692668

   دورنگار : 02188041468

   پست الکترونیک :m.delfan@alzahra.ac.ir