جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی (به ترتیب از جدیدترین به قدیمی ترین)

  برنامه عمران سازمان ملل- معاونت علمی پژوهشی ریاست جمهوری؛ مشاور بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست- 1396 تا ادامه دارد

   شرکت موننکو؛ مشاور در حوزه اقتصاد انرژی و محیط زیست- 1394 تا 1396

   بانک جهانی؛ مشاور پروژه رایز- 1393 و 1395

  موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ کارشناس اقتصاد انرژی- 1389 تا 1392