جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

 آمار 1، دوره کارشناسی- روزهای یکشنبه و سه شنبه ساعت 8 تا 9:30

 اقتصاد سنجی 1، دوره کارشناسی- روزهای یکشنبه ساعت 9:30 تا 11 و روزهای چهارشنبه ساعت 13 تا 14:30

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست، دوره کارشناسی- روزهای سه شنبه ساعت 9:30 تا 11 و روزهای چهارشنبه ساعت 11 تا 12:30

 آمار برای اقتصاد 2، روزهای یکشنبه ساعت 14:30 تا 16 و روزهای 3سه شنبه ساعت 11 تا 12:30

 تحلیل سیستم‌های انرژی، کارشناسی ارشد، روزهای 2 شنبه ساعت 14 تا 15:30 و روزهای 4 شنبه ساعت 9:30 تا 11. 

 


فایل ها و منابع درسی

 آمار برای اقتصاد 1: فصل اول: مقدمه و تعریف آمار، فصل دوم، تفسیر داده ها