جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


جلال دهنوی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) : اقتصاد انرژی؛ مدیریت انرژی و محیط زیست

   كارشناسي ارشد: اقتصاد محیط زیست

   كارشناسي : اقتصاد صنعتی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 02188042880

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک : Jdehnavi@alzahra.ac.ir