روشنک داوری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

روشنک داوری ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
استادیار گروه طراحی پارچه و لباس

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر

   كارشناسي ارشد:پژوهش هنر

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر، گروه طراحی پارچه و لباس

   تلفن:85692515-021

   دورنگار : 88035801-021

   پست الکترونیک :davari@alzahra.ac.ir