سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

فعالیت های پژوهشی دکتر سعیده دست آموز

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 

 • بررسی مقوله دستوري كاربرد گونه هاي فعلی مصدرهاي روسی در جملات ساده دو ركنی از دیدگاه ترجمه آنها به زبان فارسی. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه شماره ،54زمستان ،1378صص.100-.86
 • ویژگی های ارتباطی جملات مصدری پرسشی با ادات ли،  نشريه علمی – پژوهشی دانشگاه دولتی مسکو. سری 9، دانشکده فیلولوژی، شماره 2، سال 2013. صص 148-142.
 •  
 • ویژگیهای کاربرد گروهی از جملات پرسشی مصدری، نشریه علمی – پژوهشی مرکزآموزش بین المللی دانشگاه دولتي مسكو، شماره 4- سال 2012، صص 16-12.
 • پیرامون جملات مصدری در زبان روسی در آیینه زبان فارسی، نشریه  علمی – پژوهشی چشم انداز علمی، شماره 8 ، یوفا، 2012، صص72-69 .
 • جملات پرسشی مصدری "شبه وجودی"، " کلمه، دستور، گفتار" مجموعه مقالات علمی در زمینه آموزش زبان روسی به خارجیها. شماره 14، مسکو 2013، صص 51-44.
 • تجربه استفاده از متد کاربردی- ارتباطی برای تدریس مقوله دستوری گونه فعل در زبان روسی به دانشجویان ایرانی مجله علمی – پژوهشی مرکزآموزش بین المللی دانشگاه دولتي مسكو، شماره 3- سال 2014، صص 115-110.
 • «چه باید کرد؟»: درباره ی ظرفیت فاعلی. نشریۀ پژوهشهای علوم انسانی اوراسیا،
  شماره 2، 1394/2015- پرم، روسیه، صص 9-7.
 • متن و مخاطب آن . " کلمه، دستور، گفتار" مجموعه مقالات علمی در زمینه آموزش زبان روسی به خارجیها.2015. شماره 16، مسکو 2015، صص 188-186.
 • رویکرد کاربردشناختی در تحلیل اثر «کلامی درباره ی هنگ ایگور». پژوهشنامه زبان و ادبیات روسی. نشریه علمی – پژوهشی. دوره (6)، شماره (1). 1394. صص 121-107.
 • بررسي مقوله دستوري كاربرد گونه هاي فعلي مصدرهاي روسي در جملات ساده دو ركني از ديدگاه ترجمه آنها به زبان فارسي. فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات ترجمه شماره 24، زمستان 1378، صص100-86.
 • بررسی تأثیر کنش‌های گفتاری غیرمستقیم با ساختار پرسشی بر روند گفت‌وگو از منظر زبان روسی. دوماهنامه علمی پژوهشی جستارهای زبانی.  دوره 7، شماره 1 (پیاپی 29)، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 39-57 .
 • نگاهی به کتاب «کاربرد نمود فعل در زبان روسی» تألیف مهناز صدری، نقد نامه زبان شناسی و زبانهای خارجی سال 1394.  
 • استفاده از كتب آموزشي زبان روسي براي خارجي ها در فرآيند آموزش زبان روسي به ايراني ها در دانشگاه الزهرا(س). زبان روسی در خارج از روسیه. ویژه چاپ پژوهش های دکتری . شماره (4)2016. صص 52-49. 
 • نقد «برنامه آموزش آواشناسی» در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی در ایران ضرورت‌ها، مشکلات و راهکارها.پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی،  دوره 18، شماره 8 - شماره پیاپی 60، آبان 1397، صفحه 77-99  .
 • ویژگیهای یادگیری صفت فعلی و قید فعلی برای فارسی زبانان. زبان روسی در خارج از روسیه. شماره ۴ سال ۲۰۱۹ ص۱۰۲ تا ۱۰۶
 • اشتباهات دانشجویان ایرانی در بیان جملات پرسشی با ساختار آهنگین 2. مجله میر نااوکی، کولتوری، آبرازاوانیا. آگوست 2020. شماره 4(83) صص. 19 تا 24.
 • صفتهای فعلی زبان روسی در آیینه زبان فارسی. مجله علمی- پژوهشی جستارهای زبانی. مهر و آبان 1399. شماره 4 (پیاپی 58). صص. 153 تا 181.
 • درخصوص استفاده از قید فعلی هنگام ترجمه از فارسی به روسی. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه دولتی چلیابینسک روسیه. شماره 1 (پیاپی 447). 2021. صص 47-54.
 • ترجمه شعر: درخصوص انطباق محتوا و ظاهر مقاله مشترک با دکتر یلنا پالیشوک استاد دانشگاه دولتی لامانوسف مسکو (ام گ او) مجله علمی - پژوهشی دانشگاه دولتی تور. شماره 4 پیاپی 71. 2021 صص 164-173.
 • از کاربردشناسی تا ترجمه: در خصوص کارآمدی مترجمان آنلاین در ترجمه از روسی به فارسی. علوم فیلولوژی در م گ م او(انستیتو وزارت امور خارجه روسیه). شماره 2 سال 2022.صص 85-99.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی 

 • تحلیلی بر معیارهای دسته بندی معنایی جملات مصدری درزبان روسی. چهارمین کنفرانس دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل درروسیه. مسکو. 1390.
 • انواع معانی جملات مصدری درزبان روسی ، هجدهمین کنفرانس بین المللی دانشجویان، دانشجویان دکتری و دانشمندان جوان" لاماناسوف"، مسکو،11 تا 15 آپریل 2011، صص 422-421.
 • کارکردهای ارتباطی جملات سوالی مصدری. متن: مشکلات و چشم اندازها. محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجها . پنجمین کنفرانس بین المللی علمی- عملی. مسکو، دانشگاه دولتی مسکو، لامانوسف.24-26 نوامبر 2011. مسکو، 2011.صص 91-92.
 • ویژگیهای ارتباطی پرسش های توضیحی مصدری. ششمین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در روسیه، مسکو 2013.
 • جملات پرسش مصدری به عنوان واکنش در دیالوگ ها. پنجمین کنگره بین المللی پژوهشگران زبان روسی «زبان روسی، سرنوشت تاریخی و وضعیت معاصر». مسکو18تا 21 مارس 2014.
 • جملات پرسشی مصدری به عنوان نماد شکست در ارتباط. یازدهمین کنفرانس بین المللی دانشمندان جوان «لامانوسف». مسکو. 7تا 11 آوریل 2014.
 • حرف ربط «А» دردیالوگ ها : معنی شناسی و عملکردهای کاربردشناختی (پراگماتیکی) . همايش بين المللی "متدها و روش های نوين آموزش عملی زبان و ادبيات روسی در کشورهای فارسی زبان".تهران 10 تا 12 آذرماه 1393.
 •  توجه به تفاوتهای زبانی در تدریس مقدماتی زبان فارسی به روس زبانان. کنگره بین المللی زبان و ادبیات. مشهد 15 مهر 1395. 
 • مبحث صفت فعلی در کلاس درس دانشجویان ایرانی. دومین همایش بین المللی انجمن ایرانی زبان روسی «زبان و ادبیات روسی در دنیای معاصر: مشکلات و چشم اندازها». تهران. پژوهشگاه علوم انسانی 18 تا 20 اردیبهشت 1397.  
 • فرهنگ تخصصي روسي- فارسي علوم سياسي و روابط بين الملل بايسته ها و ضرورت ها. همايش ملي فرهنگ نگاري دو زبانه. تهران. دانشگاه تربیت مدرس. 1398. ص 190-192.

 • درخصوص تهیه کتاب درسی دستور زبان روسی برای مخاطب ایرانی. ششمین کنگره بین المللی پژوهشگران زبان روسی «زبان روسی، سرنوشت تاریخی و وضعیت معاصر». مسکو18تا 21 مارس 2019. 

 • فرهنگ تخصصي روسي- فارسي علوم سياسي و روابط بين الملل بايسته ها و ضرورت ها. اولین همایش ملی فرهنگ نگاری دو زبانه اردیبهشت 1398.

 • در خصوص اهميت انعكاس نكات فر هنگي - اجتماعي در كتب آموزش زبان روسي به عنوان زبان خارجي.متن: مشکلات و چشم اندازها. محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجها . ششمین کنفرانس بین المللی علمی- عملی. مسکو، دانشگاه دولتی مسکو، لامانوسف.24-26 نوامبر 2019. مسکو، 2011.صص 133-134.

 • در خصوص بهینه سازی سنجش و آموزش آزاد زبان روسی در ایران، همایش ملی روسیه و کشورهای مشترک المنافع. اردیبهشت1400. صص 120-125. 

 • تدریس زبان روسی به عنوان زبان خارجی درایران در چارچوب سطوح استاندارد.کنفرانس بین المللی دانشگاه دولتی لامانوسف مسکو با عنوان «زبان روسی به عنوان خارجی: دیروز، امروز، فردا». به مناسبت هشتادمین سالگرد تدریس زبان روسی در دانشگاه دولتی لامانوسف مسکو و سی امین سالگرد افتتاح گروه زبان روسی به عنوان زبان خارجی. 24 نوامبر 2021 (5 آذر 1400).​

 • تجربه تدریس از راه دور درس خواندن در دوران پاندمی کووید-19 در ایران در دانشگاه الزهرا. بیست و سومین کنفرانس علمی- بین المللی «خوانش کیریل و مفودی». همایش بزرگداشت کاستاماروف انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین. مسکو 24 و 25 می 2022 (3 و 4 خرداد 1401).

 

طرحهای پژوهشی

 • تحلیل کاربردشناختی و ارتباطی اثر روسی با عنوان «کلامی دربارۀ هنگ ایگور» با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه الزهرا
 • هسته پژوهشی «مقوله های دستوری صفت فعلی و قید فعلی در زبان روسی».

   

 

 

افتخارات/جوایز

 •  دريافت تقدير نامه از رييس موسسه نمايشگاه ها ي كتاب روسيه به دليل همكاري و برنامه ریزی برای برگزاري برنامه هاي غرفه روسيه مهمان ويژه بيست و نهمين نمايشگاه كتاب تهران در شهر آفتاب در سال 1394.
 • دریافت تقدیر نامه از رییس دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا به دلیل برقراری ارتباط با دانشگاههای روسیه و  انعقاد قرارداد همکاری با انستیتو زبان روسی پوشکین در سال 1396.
 • دریافت تقدیر نامه از رییس دانشگاه الزهرا (س) به عنوان استاد برتر در گروه زبان روسی دانشکده ادبیات در دهه سرآمدی آموزش در سال 1397.

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 •  جملات پرسشی مصدری زبان روسی. انتشارات آکادمیک لامبرت. آلمان. ساربورکن، 2013.

   

 •  ادبیات روسیه (از روسیه باستان تا نکراسف)، انتشارات دانشگاه الزهرا(س). 1397. 304 ص

   

  • دستور زبان روسی: صفت فعلی و قید فعلی: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی. ۱۳۹۷ تالیف مشترک با دکتر اولگا گرکووا دانشیار دانشگاه دولتی لامانوسف مسکو.
 • ترجمه نمایشنامه الکساندر پوشکین  نوشته میخاییل بولگاکف نویسنده نیمه اول قرن بیستم. نشر بوکا 1400. ترجمه مشترک با زهرا نوجوان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا(س).

 

 

سفر علمی

 

 •  کشور روسیه - شهر مسکو، ششمین کنفرانس علمی با عنوان «متن: مشکلات و چشم اندازها»، محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجیها، دانشکده فیلولوژی دانشگاه دولتی مسکو- لامانوسف  26-24 نوامبر 2015 (آذر ماه 1394)، انجام سخنرانی و ارائه مقاله  .
 •  مشهد مقدس و ارائه مقاله در کنگره بین المللی زبان و ادبیات در 15 مهر 1395 در دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) .
 • کشور روسیه شهر مسکو، هفتمین کنفرانس علمی با عنوان «متن: مشکلات و چشم اندازها»، محورهای پژوهش با هدف آموزش زبان روسی به خارجیها، دانشکده فیلولوژی دانشگاه دولتی مسکو- لامانوسف  26-24 نوامبر 2019 (آذر ماه 1398)، انجام سخنرانی و ارائه مقاله  .

   

   

   

   

   

  عضویت در مجامع بین المللی 

 • عضویت در مجمع اعضای شبکه همکاری با انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین با ۸۸ عضو از ۵۵ کشور دنیا و شرکت در دوره اول و دوم این مجمع در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به عنوان مدیر مرکز همکاری با انستیتو  پوشکین.

  • عضویت در مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاههای ایران