سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدیر گروه زبان روسی دانشگاه الزهرا  از سال 1394 تا تیر ماه 1399؛

رییس کمیته علمی کارگروه زبان روسی جشنواره نهضت ترجمه رضوی؛

مدیر مرکز همکاری با انستیتو زبان روسی پوشکین از سال 1396؛  

 استاد مشاور انجمن علمی- دانشجویی زبان روسی سال 1393، 1395و 1396.

» مجری هسته پژوهشی «مقوله های دستوری صفت فعلی و قید فعلی در زبان روسی»

» دبیر اجیرایی نشست علمی - بین المللی استادان زبان روسی دانشگاههای ایران و روسیه 11 و 12 آذر 1396؛

» مسئول انجام تعهدات دانشگاه الزهرا در برگزاری آزمون های TORFL انستیتو دولتی زبان روسی پوشکین در ایران.

» عضو کارگروه مرکز آزمون سازی دانشگاه الزهرا(س).

» عضو شورای علمی و تخصصی زبان روسی از سال 1400.

» برگزاری بیش از 50 دوره آزمون بین المللی زبان روسیTORFL در سطح A2. یک دوره سطح A1 و یک دوره آزمو ن های سطح B1و C1  در دانشگاه الزهرا(س).