سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

کسب مدارج علمی

 ارتقا به دانشیاری مهر 1400 دانشگاه الزهرا(س)
دكتري (Ph.D) :  زبان روسي ، دانشگاه دولتي مسكوبه نام لامانوسف (ام گ او) 1392

كارشناسي ارشد: آموزش زبان روسي ، دانشگاه تربیت مدرس 1386

كارشناسي : زبان روسي،  دانشگاه تهران 1382

 

زمینه های تدریس

  •   دستور زبان روسی (از پایه تا پیشرفته)
  •   واژه سازی زبان روسی
  •  گفت و شنود 
  • سخنرانی و مناظره
  • تلخیص متون
  • ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی
  • آواشناسی زبان روسی

مهارتهای پیشرفته خواندن و درک مفهوم متن

اصول و روش تحقیق

اصول و روش ترجمه

ترجمه ادبی

نگارش

تدریس زبان روسی بر اساس سطوح استاندارد A1-C2

زمینه های پژوهش

- آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی 

- رویکرد ارتباطی در آموزش زبان روسی  و متدهای آموزشی

- نحو و نحو معناشناختی ( جملات پرسشی، جملات تک رکنی، جملات مصدری)

- کار برد شناسی و بررسی کار کردهای ارتباطی ساختارهای نحوی

- آواشناسی زبان روسی

- ترجمه

- ادبیات روسیه (از ادبیات روسیه باستان تا قرن نوزدهم )

- دستور زبان روسی ( صفت فعلی، قید فعلی، گونه فعل )