سعیده دست آموز، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی نیمسال دوم 1402-1401

 

شنبه

کارگاههای مرکز پوشکین

یکشنبه

ساعت 13 الی 15 صفات و قید فعلی 202 / 1400

ساعت 15 الی 17 شورای گروه

دوشنبه

ساعت 8 الی 14 آزمون بین المللی زبان روسی (بر اساس تاریخ های اعلام شده)

ساعت 15 تا 17 نگارش 2، 202 -98

سه شنبه

ساعت 8 الی 10 اصول و روش ترجمه 202 1401

ساعت 10 الی 12 گفت و شنود پایه 202 1401

ساعت 13 الی 15 سخنرانی و مناظره 2. 202 98

چهارشنبه 

ساعت 8 الی 14 آزمون بین المللی زبان روسی (بر اساس تاریخ های اعلام شده)

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس

صفت و قید فعلی

منبع: کتاب

سعیده دست آموز، اولگا گرکوا. دستور زبان روسی: صفت فعلی و قید فعلی. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی: 1397

2 واحد/ 16 جلسه

 

جلسه اول

توضیحات کلی در خصوص صفات فعلی و انواع مختلف آن در زبان روسی صفحه 14-9 کتاب

مراجعه به بخش کار عملی و استفاده از متن ها بخش 4 صفحه 124

دانشجویان باید قادر باشند انواع صفت فعلی را از روی پسوند واژه ساز آنها تشخیص دهند.

تکلیف

جلسه دوم

کارکرد نحوی صفت فعلی در جمله ص14

مقایسه جملات مرکب با کلمه ربط который با جملاتی که دارای صفت فعلی هستند

معرفی عبارت صفت فعلی

حل تمرین

تکلیف

جلسه سوم

صفت فعلی معلوم زمان حال ص 19

حل تمرین

تکلیف

جلسه چهارم 

شیوه های ساخت صفت فعلی معلوم زمان حال ص20

تمرین

تکلیف 

جلسه پنجم

حل تمرینات صفت فعلی معلوم زمان حال

صفت فعلی معلوم زمان گذشته.ص.25

متن صفحه 136 بخش کار عملی

پیدا کردن صفات فعلی معلوم زمان حال و گذشته

تکلیف (یک متن از اینترنت دریافت کنید و درآن صفات فعلی معلوم  زمان گذشته و حال را مشخص کنید.

جلسه ششم

شیوه های ساخت صفت فعلی معلوم زمان گذشته ص27

حل تمرین

تکلیف

جلسه هفتم

صفت فعلی مجهول زمان حال.ص.34

شیوه های ساخت صفت فعلی مجهول زمان حال.ص.36

کار عملی

کار با متن

تکلیف

جلسه هشتم

آزمون صفات فعلی معلوم

جلسه نهم

صفت فعلی مجهول زمان گذشته.ص.46

کار عملی ص 162 بخش 9 متن городки

شیوه های ساخت صفت فعلی مجهول زمان گذشته.ص49

پیدا کردن صفات فعلی مجهول زمان حال و گذشته و بررسی نقش آنها در جمله

تکلیف ( یک متن به دلخواه انتخاب کنید، انواع مختلف صفات فعلی را در آن پیدا کنید و شیوه های ساخت آن را توضیح دهید).

جلسه دهم

نقش قید فعلی در جمله و مفهوم آن.ص 88

تحلیل متن

تمرین

تکلیف

جلسه یازدهم

قید فعلی با گونه ناکامل ص 91

شیوه ساخت قید فعلی با گونه ناکامل..ص  92

حل تمرینات و تحلیل متن از بخش کار عملی

جلسه دوازدهم

قید فعلی با گونه کامل ص 97

کاربرد

تمرین

تکلیف

جلسه سیزدهم

شیوه ساخت قید فعلی با گونه کامل ص 99

تکیه در قیدهای فعلی

کارعملی

تکلیف

جلسه چهاردهم

تحلیل متن های کاربردی از بخش کار عملی ص 130-121

پیدا کردن قیود فعلی

پیدا کردن صفات فعلی

شناسایی انواع صفات فعلی و قیود فعلی

جلسه پانزدهم

بخش6. لذت بردن از شعر کلاسیک فارسی در ترجمه های روسی ص 150-149

تکلیف (یک شعر  به دلخواه انتخاب کنید، انواع مختلف صفات فعلی را در آن پیدا کنید و شیوه های ساخت آن را توضیح دهید).

جلسه شانزدهم

بخش 9. ورزش های ملی روسیه. گارودکی..

بخش 10. دنیای طبیعت و شهر (کاربرد صفت فعلی و قید فعلی افعال حرکتی)ص. 169

کار عملی

تکلیف

ترجمه متون از روسی به فارسی

منبع

Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. – М.: Русский язык. Курсы, 2010.  – 272 с.

ترجمه متون بر اساس حوزه های مورد علاقه دانشجویان 

علاوه بر درستی ترجمه سرعت در ترجمه نیز مورد نظر قرار می گیرد.

 

صفات و حالات معلوم و مجهول

منبع

Слабухо О.А. Прилагательные: формы и ударения. - СПБ.:Златоуст.2020. - 128 с.

- انواع صفتها در حالتهای دستوری مختلف زبان روسی 

- صفتهای برتر ساخت و کاربرد

- صفتهای برترین ساخت و کاربرد

.Волкова Н. А. Филлипс Д. Улучшим наш русский! часть 2.- СПБ.:Златоуст.2014. - 208 с

- کاربردشناسی انواع افعال با ادات ся

- جملات معلوم و مجهول  

نمودهای فعلی

منبع

    Скворцова Г. Л. Употребление видов глагола в русском языке. - М.: русский язык курсы, 2008. -136 с

کاربرد نمودهای فعلی در زمان گذشته 

کاربرد نمودها ی فعلی در زمان گذشته با ادات نفی

کاربرد نمودهای فعلی در زمان آینده 

کاربرد نمودهای فعلی در زمان آینده با ادات نفی

کاربرد نمودهای فعلی در وجه امری

کاربرد نمودهای فعلی در حالت نهی 

کاربرد نمودهای فعلی در حالت مصدری 

بیان شفاهی داستان

منبع

.Сказки Луны.- СПБ.:Златоуст.2016. - 174с -

Ходжа Насреддин:Ох и Ах!

Ум и боготство

Как собака себе хозяина нашла

Волк, лиса и собака

....

زبانشناسی روسی

منبع

Горбунов Ю. И. Горбунов Е.ю. Основы языкознания. ТГУ, 2017

 

 

 

مهارتهای خواندن پیشرفته

منبع

Н. Б. Караванова. Читаем и все понимаем: Пособие по читению и развитию речи для иностранцев, изучающих русский язык. – М.: Русский язык. Курсы, 2009. – 168с.

جلسه اول

- خواندن متون در مورد میدان سرخ (صفحه 106)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه دوم

-  خواندن متن در گالری نقاشی (ص 108)

-طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جسله سوم

- خواندن متن در مورد مجسمه های مسکو (ص 111)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه چهارم

خواندم متن با عنوان علاقه من نقاشی (ص 111)

طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه پنجم

- خواندم متن در مورد علایق مانند ادبیات (ص 114)

طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه ششم

- خواندن متن در مورد چایکوفسکی (ص 119)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه هفتم

آزمون

جلسه هشتم

- خواندن متن در مورد ورزش در روسیه (ص121)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه نهم

آشپزی

طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه دهم

تئاتر

طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه یازدهم

- خواندن متن در مورد جشن ها و شیوه های تبریک گفتن (ص 132)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه دوازدهم

- خواندن متن در مورد جشن ها ی روسیه (ص 136)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه سیزدهم

خواندن متن در مورد سال نو (ص 138)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه چهاردهم

خواندن متن در مورد روز پیروزی (ص 140)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه پانزدهم

خواندن متن در مورد روز مادر (ص 142)

- طرح سوال از دانشجویان و بررسی درک مفهوم متون

جلسه شانزدهم

آزمون

سخنرانی و مناظره 2

منبع 

Клькова Р. А. Я хочу тебя спросить .-М: Гранца, - 2005. - 304 С.


 

ترجمه متون علوم انسانی

منبع

Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику: учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. – М.: Русский язык. Курсы, 2010.  – 272 с.

سایر منابع مربوط به علوم انسانی، جامعه شناسی، زبان شناسی، تاریخ و ...

علاوه بر درستی ترجمه سرعت در ترجمه نیز مورد نظر قرار می گیرد.

جلسه اول و دوم

خواندن متن با عنوان «انسان و کلان شهرها»

ارائه ترجمه توسط دانشجویان صفحه 6الی 8 کتاب

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها  در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه سوم و چهارم

خواندن متن با عنوان «مهاجرت: تهدید یا فرصت»

ارائه ترجمه توسط دانشجویان صفحه 21 الی 23 کتاب

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه پنجم و ششم

خواندن متن در مورد «مشکلات علم معاصر روسیه

تحلیل نحوی در صورت لزوم 

ارائه ترجمه متن صفحه 34 الی 36 توسط دانشجویان

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه هفتم و هشتم   

خواندن متن در مورد «محیط زیست اجتماعی»

ارائه ترجمه متن صفحه 49 الی 50 توسط دانشجویان

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه نهم

خواندن متن در مورد «مشکلات جمعیت»

ارائه ترجمه متن صفحه 63 الی 64 توسط دانشجویان تحلیل ترجمه 

بررس خطاها 

جلسه  دهم و یازدهم

 خواندن مصاحبه ای در مورد «جهانی شدن »

ترجمه صفحه 80 الی 82بررسی ترجمه متن صفحه 77 

تحلیل خطاها 

جلسه دوازدهم  

امتحان نیم ترم

جلسه سیزدهم  

خواندن متن در مورد «ثروتمندان و نیازمندان در روسیه»

ارائه ترجمه متن صفحه 112 الی 113 توسط دانشجویان

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

 

 جلسه چهاردهم و پانزدهم  

خواندن متن در مورد «بیکاری در اروپا و روسیه»

ارائه ترجمه صفحات 143 الی 145 توسط دانشجویان 

بررسی ترجمه 

تحلیل خطا ها 

جلسه شانزدهم

خواندن متن در مورد «سیستم آموزشی در روسیه»

ارائه ترجمه صفحه 160 الی 162 توسط دانشجویان

بررسی ترجمه و تحلیل خطاها

 جمع بندی نکات ارائه شده در نیمسال تحصیلی

ارائه نکات مربوط به امتحان پایان نیمسال

 


نگارش 2

منبع: کتاب 
Бузальская Е. В., Любимова Н. А., Мои первые строки по-русски: пособие по развитию навыков и умений письменной речи. – СПБ Златоуст, 2013. -104с. 

جلسه اول:
- آشنا کردن دانشجویان با شیوه توصیف منطقی یا موضوع پردازی:(در صورت امکان همراه با پخش فیلم
هنگام توصیف باید به سوال زیر پاسخ داد:
_ЧТО _где _когда _почему _куда

هنگام توصیف فرآیند ( به عنوان مثال رعدوبرق ، باد شدید، عملکرد افراد) یک موضوع سیال و دینامیک اضافه میشود که نشان میدهد موقعیت چگونه تغییر میکند. تفاوت این شیوه توصیف با توصیف کاتالوگ گونه عدم وجود پایان و انتها و یا هدف است. یعنی این متن به سوال зачем پاسخ نمیدهد.

- تکلیف (نوشت یک متن با الگوی ارائه شده به سلیقه خود

جلسه دوم:
- تمرین صفحه 43
نگاه کردن به تصاویر و توصیف منطقی آنها پس از پاسخ دادن به سوالات.
مرتب کردن جملات به هم ریخته برای دستیابی به یک متن منطقی.
-
تکلیف منزل:
خاطره ای از گفتگو با یک دوست را بنویسید. از نقل قول مستقیم و غیرمستقیم استفاده کنید.
جلسه سوم
- بررسی تکالیف منزل و تحلیل خطاها
- متن به شیوه استدلالی
1) Проблема , факт или мнении
2) Причина-я думаю , что…
Потому что
3) решение проблемы или оцинка факта.
-
موضوع آموزش (صفحه 57 درس 6)
-
به سوالات تمرین یک پاسخ دهید تا یک متن فکری حاصل شود.

جلسه چهارم:
- نمایش یک تصویر مفهومی و تقاضای توصیف آن
- تمرین 3 و 4 صفحه 58

تمرین 7 صفحه 59
- تکلیف منزل: به دوستی در روسیه بنویسید و توضیح دهید که چطور شما در ایران تحصیل میکنید.
جلس پنجم:
- بررسی تکالیف منزل و تحلیل خطاها
- خواندن یک متن درمورد مشکلات دانش آموزان
- آشنایی با ساختارهای زیر و تهیه یک متن با استفاده از آنها (صفحه 60)
Главная проблема школьников-это…
Так происходит проблему, потому что я думаю проблему можно решить так:

- تکلیف منزل

جلسه ششم:
بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- نشان دادن یک تصویر مفهومی به دانشجو و درخواست توصیف آن و بیان علت و تحلیل
به عنوان مثال دانشجویی که روی کتاب هایش خوابیده
- تکلیف منزل: صفحه 62 تمرین 12 و 14
جلسه هفتم :
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع: قوانین اتیکت که باید در دانشگاه رعایت شود: (خواندن متنی در این باره به زبان روسی) و یا پخش فیلم
- تمرین 15 صفحه 63 به سوالات پاسخ دهید و متن کوتاهی بنویسید.
-
تکلیف: پرسش هایی را طراحی کنید تا با پاسخ به آنها متنی حاصل شود در مورد اینکه آموزش در مدرسه و یا در دانشگاه چگونه است.
جلسه هشتم:
- بررسی تکالیف و تجزیه و تحلیل آنها
- نوشتن متن تحلیلی با استفاده از فعلهای
Люблю , предпачитаю , думаю
و دلیل потому что که حاصل آن یک توصیف هماهنگی خواهد بود.
-
ادامه دادن متن تمرین 1 صفحه 65
- طرح یک ضرب المثل و درخواست نظر کتبی دانشجویان

Столько людей, столько и мнении
-
خواندن یک متن در مورد سبک زندگی و درخواست از دانشجویان برای نوشتن برداشت خود از متن
- تکلیف منزل: نامه ای به دوست خود بنویسید و ر مورد تغییر سبک زندگی خود از او راهنمایی بگیرید. (تمرین 5 صفحه 66)
جلسه نهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع خوشبختی
- پاسخ به سوالاتی در زمینه خوشبختی
- به شخصی که غمگین است چه توصیه ای چه توصیه هایی میتوان کرد؟
- استفاده از جملات امری برای توصیه
- تمرین 7 صفحه 68 متن به هم ریخته مرتب شود
- تکلیف: личностно ориентированое рассуждани
......................

جلسه دهم :
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع: دلتنگی و خستگی (скука)
-
خواندن متنی درمورد اینکه چطور میتوان شخصی را از دلتنگی و کسالت و خستگی رها کرد؟
- دانشجویان برداشت خود از متن را بنویسند

تکلیف منزل

جلسه یازدهم  :
- خواندن تکالیف و تحلیل خطاها
-
آشنایی با سبک یادداشت کوتاه заметки ..........

تمرین در کلاس

بررسی تمرین  ها
- تکلیف: خبر یا یادداشت کوتاه از روزنامه پیدا کنید
جلسه دوازدهم  :
- بررسی تکالیف
- درخواست نوشتن یادداشتی کوتاه با موضوع آزاد (متنی کوتاه که خواننده را به تفکر وادار کند)
-
ببرسی موارد در کلاس
- تکلیف منزل: یک توصیه کوتاه در مورد اینکه چطور میتوان سبک زندگی خود را پیدا کرد بنویسید از فصل ...... استفاده کنید.
جلسه سیزدهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- اگر میتوانستید به گذشته بازگردید چه کارهایی را انجام میدادید و چه کارهایی را انجام نمیدادید؟

تمرین در کلاس

تکلیف منزل

جلسه چهاردهم :
- موضوع: ظاهر و خصوصات
- خواندن یک متن در خصوص ظاهر و ویژگی های اخلاقی و آشنایی با سوالات این حوزه
- چه ظاهری خوش آیند است و چه ظاهری خوش آیند نیست
- تکلیف: از این ویژگی ها استفاده کنید و دو تیپ شخصیتی خوش آیند و ناخوش آیند از لحاظ ظاهری را توصیف کنید

جلسه پانزدهم :

موضوع: توصیف همراه با تحلیل

آب و هوا

بررسی واژگان صفحه 85

تکلیف  

جلسه شانزدهم :

رفع اشکالات و نکات تکمیلی

اصول و روش ترجمه

منبع

 

Н.К. Гарбовский. Теория перевода : учебник. -М.: издательство Моск.ун-та, 2007

ماندی، جرمی. درآمدی بر مطالعات ترجمه نظریه و کاربردها. مترجمان الهه ستوده نما، فریده حق بین. تهران: علم، 1389

جلسه اول

تاریخچه ترجمه

جلسه دوم

ترجمه به عنوان گفتمان بین زبانی

جلسه سوم

انواع ترجمه

جلسه چهارم

واحدهای ترجمه

جلسه پنجم

آزمون

جلسه ششم

انواع روش های ترجمه

جلسه هفتم

آشنایی با فرهنگ لغات و شیوه استفاده از آن

جلسه هشتم تا شانزدهم

ترجمه عملی

 

 

 

 

 


 


 

ترجمه متون مطبوعاتی از روسی به فارسی (2 واحد)

منبع: کتاب 

 .С. И. Дерягина и Др В газетах пишут Москва: русский язык курсы, 2008 - 280 с

جلسه اول 

خواندن متون مطبوعاتی در مورد ملاقات های رسمی 

تحلیل ویژگیها ی این گونه از متون و آموزش شیوه ترجمه آنها 

ارائه ترجمه توسط دانشجویان صفحه 11 و 12 کتاب

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها  در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه دوم 

خواندن متون مطبوعاتی در مورد مذاکرات و گفتگوها رسمی

 

تحلیل ویژگیها ی این گونه از متون و آموزش شیوه ترجمه آنها 

ارائه ترجمه توسط دانشجویان صفحه 30 و 20 کتاب

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه سوم 

خواندن متون مطبوعاتی در مورد  انتخابات 

تحلیل نحوی در صورت لزوم 

ارائه ترجمه متن صفحه 38 توسط دانشجویان

 

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

تکلیف ترجمه متن ص 49

جلسه چهارم 

ارائه ترجمه متن صفحه 49 توسط دانشجویان

 

تحلیل ترجمه ها

بررسی خطاها و در صورت لزوم تحلیل نحوی متن با هدف ترجمه 

جلسه پنجم 

خواندن متن مطبوعاتی در مورد شرایط فوق العاده و اضطراری صفحه 75 و 76

ترجمه متن توسط دانشجویان 

تحلیل ترجمه 

بررس خطاها 

تکلیف ترجمه متن صفحه 77

جلسه ششم 

بررسی ترجمه متن صفحه 77 

تحلیل خطاها 

جلسه هفتم 

خواند متن در مورد روابط بین الملل در دنیای معاصر

تمرین 2 صفحه 87

تکلیف ترجمه متن صفحه 90 

جلسه هشتم 

بررسی ترجمه متن صفحه 90

تحلیل خطا ها 

جلسه نهم 

خواندن متن در مورد محیط زیست ص 96

ارائه ترجمه توسط دانشجویان 

بررسی ترجمه 

تحلیل خطا ها 

جلسه دهم 

خواندن و ترجمه متن صفحه 97

بررسی ترجمه و تحلیل خطاها 

توضیحات در مورد ویژگیهای ترجمه اینگونه متون 

جلسه یازدهم 

ترچمه متن صفحه 98 تمرین 3 

ررسی ترجمه و تحلیل خطاها 

جلسه دوازدهم 

خواندن متن در مورد فرهنگ صفحه 104 

ترجمه متن صفحه 106 قسمت ب

بررسی ترجمه و تحلیل خطاها 

جلسه سیزدهم 

خواندن و ترجمه متن صفحه 108

و 109

بررسی ترجمه و تحلیل خطاها 

جلسه چهاردهم 

حواندن و ترجمه متن در مورد تجارت و بازرگانی ص 116

ترجمه و تحلیل 

تکلیف: ترجمه متن ص117 و 118

جلسه پانزدهم 

بررسی ترجمه متون ص 117 و 118 

تحلیل خطاها 

تکلیف: ترجمه متن صفحه 123 و 124 

جلسه شانزدهم

بررسی تکالیف 

و جمع بندی

ارائه نکات مربوط به امتحان پایان نیمسال

 

 


 نگارش 1 (2 واحد)
منبع: کتاب
Бузальская Е. В., Любимова Н. А., Мои первые строки по-русски: пособие по развитию навыков и умений письменной речи. – СПБ Златоуст, 2013. -104с.

جلسه اول:

- اصول نگارش نامه و نامه الکترونیکی
- آشنایی با اصطلاحات در پست الکترونیکی روسی
- نگارش متن بر اساس تصویر
1. برشمردن ویژگی های اصلی (توصیف کاتالوگ گونه)
2. موضوع پردازی (توصیف منطقی)
3. توصیف عاطفی با جهت گیری شخصی
- توضیح درمورد انواع مختلف متن و ارائه اطلاعات در آن
- حل تمرین
نگارش متن با استفاده از پاسخ به سوالات
تمرین منزل: درمورد یکی از ساختمان های مشهور در شهر خود بنویسید.
جلسه دوم:
- بررسی متون نگارش شده توسط دانشجویان
- بررسی خطاهای نگارشی
- پخش فایل صوتی در کلاس
- درخواست از دانشجویان برای نگارش آن چیزی که از محتوای فایل صوتی درک کردند
این فایل در مورد چه چیزی است؟
گوینده در مورد چه چیزی فکر میکند؟
شما با گوینده موافق/مخالف هستید؟
من از فایل صوتی خوشم آمد یا نیامد به چه دلیل؟
- بررسی متون نگارش شده
- بررسی خطاهای نگارشی
جلسه سوم: (صفحه 13)
- ذکر نکاتی در خصوص ظرفیت فعلهای درس
- نشان دادن تصویر سایت اصلی دانشگاه الزهرا و درخواست توصیف آن با تصور اینکه فصل پاییز است چه اتفاقاتی متواند رخ دهد.
- بررسی متون نگارش شده
- بررسی خطاها
- تکلیف منزل: یک نامه الکترونیکی به دوست خود درمورد دانشگاه بنویسید و به او پیشنهاد دهید این دانشگاه را انتخاب کند.
جلسه چهارم: ( پرسش زمینه ای برای آماده سازی متن)
(صفحه 16)
- درمورد مسکو/تهران چه فکری میکنید؟
- پرسش نامه ای در این خصوص طراحی کنید.
- تصور کنید شما شهردار یک شهر بزرگ مثل تهران هستید ؟ چه چیزی را در تهران خواهید ساخت؟ چه چیز را تغییر خواهید داد؟ چه چیزی را از شهر تهران حذف خواهید کرد؟
- تکلیف منزل:
درمورد روزی که گذراندید بنویسید: چه چیزی بیشتر در خاطر شما ماندگار است؟
جلسه پنجم:
- چک کردن تکالیف منزل
- پخش فایل ویدیویی (2) بار
- یادداشت کلمات جدید
- داستان خود را درمورد فایل ویدیویی مشاهده شده بنویسید.
- اگر تجربه شخصی در خصوص موضوع فایل ویدیویی دارید درمورد آن بنویسید
- تکلیف منزل:
با استفاده از این کلمات یک داستان در منزل بنویسید:
В нашем городе , однажды , все долго вспаминали этот день
جلسه ششم:
- بررسی تکالیف جلسه گذشته
- موضوع: سفر
- نشان دادن عکس در خصوص سفر دانشجویان.
- طرح این سوالات:
1) فرض کنید شما یکی از افراد در این عکس هستید هنگام ملاحظه این عکس چه حسی دارید؟
2) آیا میخواهید این سفر را مجددا انجام دهید؟
3) پاسخ به سوالات صفحه 30 کتاب به طوری که یک متن حاصل شود
4) آشنایی با شیوه نگارش یادداشت های روزانه در سفر
5) به نظر شما سفر ایده آل چیست؟
- تکلیف منزل: بیوگرافی کوتاهی درمورد یکی از جهانگردان مشهور کشور خود بنویسید
جلسه هفتم:
- بررسی تکالیف جلسه گذشته (تحلیل خطاها)
- موضوع: خانه من
- خواندن متنی درمورد خانه من: استخراج واژگان جدید
- به مفهوم اصطلاح МОЙ ДОМ_МОЯ КРЕПОСТЬ فکر کنید و درمورد آن بنویسید
- به سوالات صفحه 5 پاسخ دهید تا متن جدید به دست آید
- تکلیف منزل:
توصیف کاتالوگ گونه ای درمورد تاریخ ساخت خانه در کشور خود ارائه دهید.
جلسه هشتم:
- بررسی تکالیف جلسه گذشته
- نشان دادن یک تابلوی نقاشی از یک منزل
- آشنا کردن دانشجویان با شیوه توصیف منطقی یا موضوع پردازی:
هنگام توصیف باید به سوال زیر پاسخ داد:
_ЧТО _где _когда _почему _куда
هنگام توصیف فرآیند ( به عنوان مثال رعدوبرق ، باد شدید، عملکرد افراد) یک موضوع سیال و دینامیک اضافه میشود که نشان میدهد موقعیت چگونه تغییر میکند. تفاوت این شیوه توصیف با توصیف کاتالوگ گونه عدم وجود پایان و انتها و یا هدف است. یعنی این متن به سوال зачем پاسخ نمیدهد.
- تمرین صفحه 43
نگاه کردن به تصاویر و توصیف منطقی آنها پس از پاسخ دادن به سوالات.
مرتب کردن جملات به هم ریخته برای دستیابی به یک متن منطقی.
- تکلیف منزل:
خاطره ای از گفتگو با یک دوست را بنویسید. از نقل قول مستقیم و غیرمستقیم استفاده کنید.
جلسه نهم:
- بررسی تکالیف منزل و تحلیل خطاها
- متن به شیوه استدلالی
1) Проблема , факт или мнении
2) Причина-я думаю , что…
Потому что
3) решение проблемы или оцинка факта.
- موضوع آموزش (صفحه 57 درس 6)
- به سوالات تمرین یک پاسخ دهید تا یک متن فکری حاصل شود.
- نمایش یک تصویر مفهومی و تقاضای توصیف آن
- تمرین 3 و 4
- تکلیف منزل: به دوستی در روسیه بنویسید و توضیح دهید که چطور شما در ایران تحصیل میکنید.
جلسه دهم:
- بررسی تکالیف منزل و تحلیل خطاها
- خواندن یک متن درمورد مشکلات دانش آموزان
- آشنایی با ساختارهای زیر و تهیه یک متن با استفاده از آنها (صفحه 60)
Главная проблема школьников-это…
Так происходит проблему, потому что я думаю проблему можно решить так:
- نشان دادن یک تصویر مفهومی به دانشجو و درخواستتئصیف آن و بیان علت و تحلیل
به عنوان مثال دانشجویی که روی کتاب هایش خوابیده
- تکلیف منزل: صفحه 62 تمرین 12 و 14
جلسه یازدهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع: قوانین اتیکت که باید در دانشگاه رعایت شود: (خواندن متنی در این باره به زبان روسی)
- تمرین 15 صفحه 63 به سوالات پاسخ دهید و متن کوتاهی بنویسید.
- تکلیف: پرسش هایی را طراحی کنید تا با پاسخ به آنها متنی حاصل شود در مورد اینکه آموزش در مدرسه و یا در دانشگاه چگونه است.
جلسه دوازدهم:
- بررسی تکالیف و تجزیه و تحلیل آنها
- نوشتن متن تحلیلی با استفاده از فعلهای
Люблю , предпачитаю , думаю
و دلیل потому что که حاصل آن یک توصیف هماهنگی خواهد بود.
- ادامه دادن متن تمرین 1 صفحه 65
- طرح یک ضرب المثل و درخواست نظر کتبی دانشجویان

Столько людей, столько и мнении
- خواندن یک متن در مورد سبک زندگی و درخواست از دانشجویان برای نوشتن برداشت خود از متن
- تکلیف منزل: نامه ای به دوست خود بنویسید و ر مورد تغییر سبک زندگی خود از او راهنمایی بگیرید. (تمرین 5 صفحه 66)
جلسه سیزدهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع خوشبختی
- پاسخ به سوالاتی در زمینه خوشبختی
- به شخصی که غمگین است چه توصیه ای چه توصیه هایی میتوان کرد؟
- استفاده از جملات امری برای توصیه
- تمرین 7 صفحه 68 متن به هم ریخته مرتب شود
- تکلیف: личностно ориентированое рассуждани
......................
جلسه چهاردهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- موضوع: دلتنگی و خستگی (скука)
- خواندن متنی درمورد اینکه چطور میتوان شخصی را از دلتنگی و کسالت و خستگی رها کرد؟
- دانشجویان برداشت خود از متن را بنویسند
- خواندن مطالب و تحلیل خطاها: 
- آشنایی با سبک یادداشت کوتاه заметки ..........
- تکلیف: خبر یا یادداشت کوتاه از روزنامه پیدا کنید
جلسه پانزدهم:
- بررسی تکالیف
- درخواست نوشتن یادداشتی کوتاه با موضوع آزاد (متنی کوتاه که خواننده را به تفکر وادار کند)
- ببرسی موارد در کلاس
- تکلیف منزل: یک توصیه کوتاه در مورد اینکه چطور میتوان سبک زندگی خود را پیدا کرد بنویسید از فصل ...... استفاده کنید.
جلسه شانزدهم:
- بررسی تکالیف و تحلیل خطاها
- اگر میتوانستید به گذشته بازگردید چه کارهایی را انجام میدادید و چه کارهایی را انجام نمیدادید؟
- موضوع: ظاهر و خصوصات
- خواندن یک متن در خصوص ظاهر و ویژگی های اخلاقی و آشنایی با سوالات این حوزه
- چه ظاهری خوش آیند است و چه ظاهری خوش آیند نیست
- تکلیف: از این ویژگی ها استفاده کنید و دو تیپ شخصیتی خوش آیند و ناخوش آیند از لحاظ ظاهری را توصیف کنید.