استاد فقید "رضا ثابت داریانی"

 رضا ثابت داریانی

 
استاد گروه فیزیک دانشگاه الزهرا


 

   دكتري (Ph.D) :  

(Condensed Matter Physics, University of New South Wales, Sydney, Australia (1994

   كارشناسي ارشد: 

  (Physics, Tehran University, Tehran, Iran (1988

   كارشناسي :

(Physics, National University of Iran, Tehran, Iran (1986


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:    85692646-9821+

   دورنگار :   88613935-9821+

   پست الکترونیک : dariani@alzahra.ac.ir        sabetdariani@gmail.com           dariani@physics.queensu.ca