فهیمه دانشگر ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


دکترفهیمه دانشگر ، عضو هیات علمی رشته ارتباط تصویری دانشکده هنر دانشگاه الزهرا(س)

 
دانشیار گروه ارتباط تصویری 


   دكتري (Ph.D) :پژوهش هنر 

   كارشناسي ارشد: ارتباطات دیداری 

   كارشناسي :گرافیک 


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده هنر 

   تلفن: 09125042242

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :daneshgar@alzahra.ac.ir