ابوالقاسم دادور، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

دکتر ابوالقاسم دادور، عضو هیات علمی رشته پژوهش هنر دانشکده هنر ، دانشگاه الزهرا (س)


استادتمام گروه پژوهش هنر 
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : دکتری تاریخ تمدن ـ دانشگاه جواهر لعل نهرو ـ دهلی نو

   كارشناسي ارشد: باستان شناسی ( گرایش دوران تاریخی) ـ دانشگاه تربیت مدرس

   كارشناسي : باستان شناسی دانشگاه تهران

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@