صدیقه دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پایه (1393-1391)