صدیقه دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


صدیقه دادرس، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه فیزیک


دكتري (Ph.D) : 


Ph.D. in Condensed Matter Physics
(2005-2009 )Alzahra University, Tehran- Iran

كارشناسي ارشد:

M.Sc. in Atomic and Molecular Physics
(Shahid Beheshti University, Tehran- Iran (1991-1994

كارشناسي :

B.Sc. in Applied Physics
(Alzahra University, Tehran- Iran(1985

آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

تلفن: 85692642-021

دورنگار : 88613935-021

پست الکترونیک :  dadras@alzahra.ac.ir

                      s_dadras2001@yahoo.com