دکتر وحید دادمهر، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

تحصیلات


   دكتري   :                    (2002). Ph.D. in Condensed Matter Physics from Sharif University of Technology, Tehran, Iran


   كارشناسي ارشد:                                                                (1989). M. Sc. in Physics from Ferdowsi University, Mashhad, Iran

   كارشناسي :                                                                              .(1986).B. Sc. in Physics from Ferdowsi University, Mashhad, Iran

زمینه های تدریس

   دکتری                            فیزیک ماده چگال 1 و 2

  کارشناسی ارشد:            مکانیک کوانتومی پیشرفته 1 و 2 ،

                                              ابررسانایی و کاربرد آن 

                                             خواص مغناطیسی مواد

                                             فیزیک حالت جامد 1 و 2

  کارشناسی:                    تمامی دروس گرایش ماده چگال مصوب وزارت