لیلا چراغ مولایی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


لیلا چراغ ملایی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :روان شناسی تربیتی

   كارشناسي ارشد:روان شناسی عمومی

   كارشناسي : روان شناسی بالینی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@