ام البنین چابکی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) :علوم سیاسی / دانشگاه تهران

كارشناسي ارشد:   علوم سیاسی/ دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي :علوم سیاسی/ دانشگاه ملی (شهید بهشتی)


 

زمینه های تدریس

   جنبش‌های اجتماعی و نقد فمینیسم/در مقطع کارشناسی ارشد

   زنان و مشارکت اجتماعی و سیاسی/ در مقطع کارشناسی ارشد

حقوق و مسئولیت های اجتماعی سیاسی زنان/ در مقطع کارشناسی ارشد

   حقوق اساسی (کلیات حقوق)/ در مقطع کارشناسی

حقوق خانواده / در مقطع کارشناسی