زهرا ناظم بکائی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


زهرا ناظم بکائی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :زیست شناسی  - تکوین گیاهی 

   كارشناسي ارشد: علوم گیاهی - فیزیولوژی

   كارشناسي : علوم گیاهی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن:.............

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :alzahra.ac.ir@