اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

 • فرح بيجاري، اعظم. (1391). رابطه قدرداني با ويژگي هاي شخصيتي و رفتار هاي جامعه گرا در دانشجويان دختر و پسر. مطالعات روانشناختي 3. 107.
 • فرح بيجاري، اعظم؛ پيوسته گر، مهرانگيز؛ ظريف جلالي، زهرا. (1392). مقايسه ابعاد خودپنداره و سازگاري در افراد خودشيفته سازگار و ناسازگار. مطالعات روانشناختي 4. 99-128.
 • كربلايي مهريزيری، زهرا؛ فرح بيجاري، اعظم؛ خدابخش، روشنك. (1393). مقايسه تمايزيافتگي و انسجام خود در افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي، افراد مبتلا به اختلال دوقطبي و افراد بهنجار. علوم رفتاري 1. 97-104.
 • خسروی، زهره؛ رحمتی نژاد، پروین؛ فرح بیجاری، اعظم. (1394). مقایسۀ کیفیت رابطۀ صمیمانه و تجربۀ خشم در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی و دوقطبی نوع II. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. دوره سوم، شماره چهارم.
 • فرح بيجاري، اعظم؛ پيوسته گر، مهرانگيز؛ صدر، مهديه سادات. (1394). رابطه تاب آوري با ابعاد پنجگانه شخصيت و اختلالات باليني افسردگي، اضطراب و جسماني سازي در دانشجويان مقطع كارشناسي دانشگاه الزهرا (س). مطالعات روانشناختي 3. 53-78.
 • فرح بيجاري، اعظم و شفقی، منصوره. (1395). نقش پیش بینی کننده ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالینی دانشجویان. دوفصلنامه علمی - پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت. بهار و تابستان 95.
 • مهری نژاد، سید ابوالقاسم؛ فرح بیجاری، اعظم؛ نوروزی نرگسی، مهسا. (1395). مقایسه سو گیری توجه و سبک های پردازش اطلاعات در دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، بدریخت انگاری و غیر مبتلا. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، سال ششم، شماره بیست و چهارم، پاییز 5.
 • فرح بيجاري، اعظم؛ حسيني، سيد حمزه؛ نصيري، مهديه. (1395). بررسي رابطه آسيب هاي دوران كودكي و سبك دلبستگي با خودشناسي انسجامي در افراد مبتلا به اختلال شخصيت مرزي. دانشگاه علوم پزشكي بابل . 14-18.
 • سیفی، فاطمه و فرح بیجاری، اعظم. تغییرات و نیازهای والدین داغدیده پس از فوت فرزندشان به علت سرطان: پژوهش کیفی. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. (در حال چاپ).
 • فرح بيجاري، اعظم؛ قمری، راضیه و فعلی، سمانه. (1397). نقش عدم اطمينان، عزت نفس، حس قدرت شخصي و محروميت نسبي شخصي در مادي گرايي دانشجويان. پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي. 94-110. 
 • پناهي قشه توتي زكيه؛ خسروی، زهره؛ فرح بيجاري، اعظم. (1395).  رابطه بين احساس تنهايي و نوموفوبيا به واسطه گري بهزيستي معنوي درميان دانشجويان دختر دانشگاه الزهرا (س). مطالعات روانشناختی. شماره4، سری 14. 73-90.
 • اعظم فرح بیجاری، مهسا ملکی مجد و یوسف جلالی. (1398).  رابطه احساس تنهایی و منبع کنترل با ادراک تبعیض مرتبط با سن در سالمندان. روان شناسی پیری. دوره 4. شماره 3. 225-233.
 • مهتاب دانایی، اعظم فرح بیجاری و لیلا چراغ ملایی (1398). برسی نقش واسطه ای والدگری معکوس در ارتباط بین ابهام مرزی با حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان خانواده های طلاق. فصلنامه خانواده پژوهی. 15 (2). 231-249.
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا. (1398).  رابطه استفاده آسیب زای مادران از شبکه های اجتماعی محازی با مشکلات رفتاری کودگان: نقش واسطه ای رضایت زناشویی و رابطه مادر کودک. مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان. شماره بهار 98.
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا. (1398).  استفاده آسیب زا از شبکه های اجتماعی مجازی در مادران (مطالعه کمی و کیفی). خانواده و پژوهش.  تابستان. شماره 47.   
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا . (1398). نقش واسطه ای رضایت زناشویی و رابطه مادر-کودک در استفاده آسیب زای مادران از شبکه های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان (مطالعه کمّی و کیفی). فصل نامه پژوهش های کاربردی روان شناختی. 10 (2)، 137-158.
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا. (1398). وابستگی مادران به شبکه های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان. مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان. 17 (1) 193-218.
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا. (1398). وابستگی مادران به شبکه های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. چاپ در آینده نزدیک.
 • یاریگر روش، محیا؛ عامری، فریده؛ فرح بیجاری، اعظم و دهشیری، غلامرضا. (1398). وابستگی مادران به شبکه های اجتماعی مجازی و مشکلات رفتاری کودکان. تحقیقات کیفی در علوم سلامت. چاپ در آینده نزدیک.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 • Farah Bidjari, Azam. (2011). Attitude and Social Representation. 2eme World Conference on psychology, counselling & Guidan

 

 • Farah Bidjari, Azam & Zahmatkesh, Asma. (2011). Parenting Styles and Individualistic and Collectivistic Values (Considering transition mechanism or inter-generation non-transition).2eme World Conference on psychology, counselling & Guidance.
 •  
 • Rajabimoghadam, Sara  & Farah Bidjari, Azam. (2011). The Study of Relation of Happiness Rate and Styles of Coping. 2eme World Conference on
 • psychology, counselling & Guidance.
 •  
 • Ashoori, Minoo & Farah Bidjari, Azam. (2015).  Fears and Their Manifestation in 10-12 Year-old Girls' Paintings in Zanjan. 6th World conference on
 • Psychology Counseling and Guidance 14 - 16 May.
 • اوزرودی، هانیه و فرح بیجاری، اعظم. (1393). بررسی کیفی علل گرایش افراطی به مد در پسران جوان شهر تهران. اولین کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم رفتاری.
 • دانیالی، مریم و فرح بیجاری، اعظم. (1395). تعریف مذهب و معنویت و رابطه ی آنها با رفتار جامعه پسند و خوشبینی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
 • زهرا مقتدری انجم اعظم فرح بیجاری. (1396). بررسی بهزیستی روانشناختی زنان زندانی  (مطالعه موردی : زندان قزل حصار). نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
 • فرح بیجاری، اعظم و گهر بخش، نیلوفر. (1396). مقایسه زنان و مردان در ادراک دروغ واقعی و سفید. سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران .
 • فرح بیجاری، اعظم و یاریگر روش، محیا. (1398). استفاده آسیب زا از شبکه های مجازی و رضایت زنا شویی در زنان . پنجمین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی.

طرحهای پژوهشی

 • وضعيت جمعيت شناختي، خانوادگي، شغلي، اجتماعي و روانشناختي زنان شاغل در آموزش و پرورش 1388- 1391. دکتر زهره خسروی، هانیه علیزاده صحرایی، دکتر راضیه ظهره وند، دکتر اعظم فرح بيجاري، دکتر افسانه نراقي زاده.

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

 • روان شناسی اجتماعی وجدان (1395). ترجمه اعظم  فرح بیجاری و نگین ناصری. انتشارات دانژه.
 • شناخت اجتماعی (2018). ترجمه اعظم  فرح بیجاری و نگین ناصری. در دست چاپ.
 • معضلات اجتماعی (2018). ترجمه اعظم  فرح بیجاری و همکاران. در دست چاپ.

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد

استاد راهنما

 • مقایسه ابعاد خودپنداره و سازگاری در افراد خود شیفته سازگار و نا سازگار.  زهرا ظریف جلالی. اسفند 90. 
 • بررسی رابطه بین عقاید پارانرمال، ویژگی های شخصیتی و بهزیستی روانی در فرزندان جانبازان اعصاب و روان.  فرشته چراغیانی. تیر 91.
 • بررسی و مقایسه تمایز یافتگی و انسجام خود در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی، افراد مبتلا به اختلال دو قطبی و افراد بهنجار. زهرا کربلایی مهریزی. شهریور 92 .
 • نقش پیش بینی کنندگی ذهن آگاهی و سبک های مقابله در اختلالات بالینی دانشجویان دانشگاه فنی مهندسی گلپایگان. منصوره شفقی. اسفند 92.
 • بررسی رابطه آسیب های دوران کودکی و سبک دلبستگی با خود شناسی انسجامی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی. مهدیه نصیری. دی 94.
 • بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان از طریق نمایش درمانی بر راهبردهای مقابله با استرس در پسران بزهکار. منیره حسین آبادی. دی 94.
 • رابطه بین سبک های ارتباطی خانواده با احساس تنهایی، مسئولیت پذیری و رفتارهای جامعه گرا در میان نوجوانان دختر و پسر دارای آسیب بینایی. صغری احمدی. شهریور 94.
 • مقایسه همدلی و مسئولیت پذیری مادران و دختران و پیش بینی سازگاری دختران.   مهرانگیز آزاد ارخازلو . شهریور 94. 
 • رابطه بین نشانه های وسواس با دوسوگرایی بین فردی و انتقام در زنان 40-20 ساله ساکن تهران. عاطفه ملکی. شهریور 95.
 • تاثیر برنامه آموزشی والد-کودک مبتنی بر تاب آوری در کاهش نشانه های اضطراب، افسردگی و پرخاشگری فرزندان. عفت محمدی. بهمن 95.
 • اثر بخشی مهارت آموزی گروهی رفتار درمانی دیالکتیکی (ذهن آگاهی، تحمل پریشانی، روابط بین فردی) بر تعارضات زناشویی. نوشین حبیب الله. شهریور 96.
 • بررسی نقش والد گری معکوس در رابطه ابهام مرزی با حمایت خانوادگی، رضایت خانوادگی و استرس ادراک شده در دختران نوجوان خانواده های طلاق. مهتاب دانایی. شهریور 96.
 • نقش تعدیل کننده یادراک زنان از پاسخدهی همسر و شاخص توده بدنی در رابطه تصویر بدنی و رضایت جنسی. سمانه سیفیان. شهریور 97.
 • ارتباط بین آگاهی هیجانی و ثبات ازدواج زوجین با تمرکز بر نقش تعدیل کننده ی سبک های حل تعارض و راهبردهای حفظ رابطه. راضیه قمری. شهریور 97.
 • آموزش  پیش گیرانه دلبستگی محور بر افزایش سلامت روان مادران در معرض خطر افسردگی پس از زایمان. نازنین اسدی. شهریور 98.
 • نقش هوش اجتماعی و ذهن خوانی از طریق چشم و صدا در پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس مدل کلارک و ولز. ملیحه توحیدیان. شهریور 98.

استاد مشاور

 • بررسی فرایند مفاهمه تصاویر نمادگرایانه در پوستر های ایرانی.  الهه کارزاد. بهمن 88. 
 • بررسی مقایسه ای کمال گرایی مثبت و منفی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اختلال دو قطبی و افراد بهنجار.  پروانه خالدیان. دی 89.
 • بررسی رابطه انگیزه پیشرفت و عادت های مطالعه و مقایسه آن در دانش آموزان دختر و پسر رشته های مختلف سوم متوسطه شهر بروجرد. مهناز کمری. شهریور 90.
 • مقایسه باورهای فراشناختی، تجربیات آسیب زای کودکی و سبک فرزند پروری ادراک شده در افراد مبتلا به اختلال وسواس-اجباری و افراد بهنجار. لیلی عباسی. شهریور 92.
 • رابطه بین تاب آوری با ابعاد پنجگانه شخصیت و اختلالات بالینی افسردگی، اضطراب و جسمانی سازی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا (س).  مهدیه سادات صدر. شهریور 92.
 • بررسی و مقایسه سبک های دلبستگی، کیفیت روابط صمیمانه و تجربه خشم در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و اختلال دو قطبی .  پروین رحمتی نژاد. مهر 92.
 • رابطه آخرت نگری با امیدواری و رضایتمندی زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه الزهرا. نفیسه آزاد خانی. زمستان 92.
 • تاثیر آموزش مهارت های بین فردی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بر کاهش رفتارهای قلدری نو جوانان دختر. مرضیه مهاجری تهرانی. شهریور 94.
 • بررسی مقایسه ای سبک های هویت و تصور از خود در گروهی از زنان و مردان نارضای جنسی با افراد عادی. ریحانه اوجانی. دی 94.
 • مقایسه توانمندی های منش، خود پنداره و تنظیم هیجان در دختران متقاضی عمل جراحی زیبایی و غیر متقاضی. پروانه ابراهیمی بسایی.دی 94.
 • مقایسه سو گیری توجه و سبک های پردازش هیجانی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر، بدریخت انگاری و افراد غیر مبتلا. مهسا نوروزی نرگسی. خرداد 95.
 • اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)  بر سلامت روان، کیفیت زندگی و رفتارهای خود مراقبتی بیماران مبتلا به سرطان زهرا اسمی. شهریور 95.
 • مقایسه اثر بخشی درمان نوروفیدبک، آموزش ذهن آگاهی و درمان ترکیبی نوروفیدبک-ذهن آگاهی بر کاهش علایم اختلال نا فرمانی مقابله ای در کودکان 9 تا 12 .سال لیلا سیف الهی. بهمن 95.
 • بررسی نقش واسطه ای بهزیستی معنوی در رابطه اضطراب اجتماعی و احساس تنهایی با نوموفوبیا. زکیه پناهی قشه تونی. شهریور 96.
 • رابطه استرس، احساس گناه و انگ ادراک شده والدینی با خودکارآمدی مادران دارای کودک مبتلا به بیش فغالی-کمبود توجه. زهرا حسینی طاری. دی 96.
 • بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه تنظیم رفتاری هیجان و رابطه آن با سلامت روان در دانشجویان. نرجس اسماعیلی. اسفند 97.

 

استاد راهنما در دانشگاه آزاد

 • نقش مولفه هاي هيجاني و شخصيتي در خودبخشودگي در دانشجويان. آمنه نوبری. شهریور 94.
 • بررسی ویژگی های روانشناختی زنان زنداندانیان (مطالعه موردی زندان قزل حصار) زهرا مقتدری انجم. زمستان 94 .
 • مقایسه کیفیت زندگی، خودکارآمدی و بهزیستی روان شناختی مردان وابسته به مواد افیونی و وابستگان به متادون در شهرستان قم. محمود عطایی. تابستان 95.
 • بررسی برخی از عوامل اثر گذار بر رشد نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان 4 و 5 ساله مهد کودک های اسلامشهر. کیمیا اقدامی. خرداد 95.
 • رابطه کفایت اجتماعی با ایراز وجود و نگرش به زندگی در افراد متاهل. الهام مهرجو. مهر 95.
 • بررسی رابطه هویت اجتماعی با نیرومندیهای منش و پیوند والدینی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. مهرداد فلاطونی. شهریور 96.

قطع همکاري به دليل مشغله کاري

 

عهده دار راهنمایی پژوهش های عملی بیش از 50 دانشجوی دوره کارشناسی.

 

شرکت در کارگاه ها

 • اندیشه سیاسی اسلامی و مبانی انقلاب اسلامی/ 12/08/90 الی 01/10/90/    16 ساعت/    مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اصول تعلیم و تربیت اسلامی 03/09/90 الی 15/10/ 90  16  ساعت       مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • سیر تحولات تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی    14/02/92      16 ساعت      مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • آشنایی با ضوابط و مقررات دانشگاهی         16/04/92      12 ساعت      مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اخلاق....        19/06/92مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اخلاق حرفه ای در فرهنگ سازمانی (2)  11/09/92 8 ساعت       مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • آموزه های روانشناختی در قرآن        21 و 22 خرداد 94     12 ساعت      شورای عالی انقلاب فرهنگی/شورای تخصصی تحول و ارتقاء علوم انسانی
 • همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی        19 و 20 اردیبهشت 95                  مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا (س)
 • آشنایی با طرح ارزیابی درونی گروه های آموزشی   دیماه 95        4 ساعت       مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • آشنایی با کرسی های نظریه پردازی و ترویجی       دیماه 95        4 ساعت       مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ارتقای رتبه و مرجعیت علمی و فناوری دانشگاه در سطح ملی و بین المللی        مهر ماه 96     4 ساعت  مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی       27 دی ماه 96 10 ساعت      مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا (س)
 • فرآیند کسب شایستگی در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  28 آذر  ماه 96 پژوهشکده زنان
 • نظریه پردازی: ضرورت، امکان و موانع  29 بهمن ماه 96 پژوهشکده زنان
 • زن و سرمایه های درونی       6 اسفند ماه 96  پژوهشکده زنان
 • ارزیابی درونی گروه های آموزشی     اردیبهشت 97 2 ساعت       مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • فعالیت های بین رشته ای (نظریه و کاربرد)   تیرماه 98       4 ساعت       مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • اقتدار جهانی ایران      13 آبان ماه 98          2 ساعت       هم اندیشی اساتید دانشگاه الزهرا(س)
 • تحلیل داده ها با استفاده از SPSS     10/09/91      16 ساعت      مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی
 • تجزیه و تحلیل داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS (مقدماتی)     05/10/91      9 ساعت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • آشنایی با اصول و مبانی پژوهش های کیفی 06/10/91      7 ساعت       پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
 • شیوه های استفاده از پایگاه های اطلاعاتی  12/10/91      4 ساعت       کتابخانه مرکزی دانشگاه الزهرا
 • کارگاه لیزرل     09/11/91      16 ساعت      مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی
 • کارگاه EMDR   14 و 15 فوریه (زمستان 91)  14 ساعت      موسسه ACCEDER فرانسه
 • کارگاه پروپوزال نویسی 25/05/92      8 ساعت       مرکز خدمات روان شناسی و مشاوره زندگی
 • مقاله نویسی به سبک APA   30/05/92      8 ساعت       انجمن روان شناسی ایران
 • هیپنوتیزم به سبک اریکسونی تابستان 92    50 ساعت      موسسه مطالعاتی مرز اندیشه نوین-بنیانگذار رسمی ان ال پی علمی در ایران
 • دوره تکنسین NLP      زمستان 92 (21/11/2013)   50 ساعت      نمایندگی موسسه BoDY & MIND CONCEPTION در ایران

 

داوری مقالات

 • داوری 49 مقاله علمی پژوهشی تا تاریخ 12/06/92 - فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناختی
 • داوری 10 مقاله علمی پژوهشی       - 23/10/92   - فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه های نوین تربیتی
 • داوری 10 مقاله علمی پژوهشی       - 14/11/92   - نشریه علمی پژوهشی مطالغات اجتماعی و روانشناختی زنان
 • داوری 25 مقاله - 13 و 14 اردیبهشت 96 - کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت

 

حوزه هاي مورد مطالعه و پژوه

حیطه های مربوط به روان شناسی اجتماعی/ شناخت اجتماعي

حیطه های مربوط به رابطه روان شناسی اجتماعی و روان شناسی بالینی