اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

مدير داخلي مجله علمي- پژوهشي مطالعات روانشناختي از نيمسال دوم 1386 تا 1394.

مشاور دانشجويان استعداد هاي درخشان از تاریخ دیماه 1387 تا 1390.

حضور در جلسات مصاحبه تخصصی جذب نیروی اعضای غیر هیات علمی در سال 95 تا کنون.

مدیر گروه روانشناسی از تاریخ 96/03/27 تا کنون..