اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

برنامه درسی

روش تحقيق دوره کارشناسي ارشد

دوره: کارشناسی ارشد

نوع واحد: اصلی

تعداد واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

تعداد ساعت: 22 ساعت نظری و 22 ساعت عملی

آدرس ايميل:

a.f.bidjari@alzahra.ac.ir

دروس پیش نیاز: ندارد

روش ارزیابی: میان ترم/ پایان ترم / تکلیف کلاسی

هدف کلی درس: 

 • آشنايي با روش هاي پژوهش کمي و کیفي
 • کسب مهارت لازم براي اجراي پروژه هاي تحقیقاتي و نوشتن پروپوزال 
 • کسب مهارت لازم براي تهیه پايان نامه هاي تحصیلي

سر فصل مطالب:

v واحد نظري

 • مقدمه، کسب دانش و روش علمی: مقدمه ای بر روش شناسی پژوهش/ روش های شناخت و کسب دانش/ روش علمی/ فرایند پژوهش/ گام های موجود در فرایند پژوهش  - ایده های پژوهشی: شروع/ یافتن یک حزه کلی/ یافتن و استفاده از ادبیات پیشینه /انجام جستجوی پیشینه/ یافتن ایده و تغییر ایده به فرضیه و پیش بینی/ خواندن و فهم بک مقاله پژوهشی
 • تعریف و اندازه گیری متغیرها: مروری بر اندازه گیری/ سازه ها و تعاریف عملیاتی/ روایی و پایایی اندازه گیری/ مقیاس های اندازه گیری/ انواع روش های اندازه گیری/ سایر جمبه های اندازه گیری/
 • اخلاق در پژوهش: مقدمه/ موضوعات اخلاقی و شرکت کنندگان انسانی در پژوهش /موضوعات اخلاقی و ازمودنی های غیر انسانی در پژوهش/ موضوعات اخلاقی و انسجام علمی
 • انتخاب شرکت کنندگان در پژوهش: جامعه نمونه و روش های نمونه گیری/ روش های نمونه گیری احتمالی و غیر احتمالی
 • راهبردهای پژوهش و روایی: پژوهش کمی و کیفی/ راهبردهای پژوهش کمی/ روایی درونی و بیرونی/ نهدیدات روایی بیرونی/ تهدیدات روایی درونی/ اطلاعات بیشتر در مورد روایی درونی و بیرونی/ راهبردهای پژوهش، طرح های پژوهش و شیوه های پژوهش - راهبردهای پژوهش آزمایشی: روابط علت و معلولی/ عناصر متمایز یک آزمایش/ مقابله با متغیرهای نامربوط/ وارسی های دست کاری/ افزایش روایی بیرونی، مطالعات شبیه سازی و میدانی
 • طرح های آزمایشی: طرح بین گروهی: مقدمه ای بر آزمایش های بین ازمودنی/ تفاوت های فردی به مثابه متغیرهای مخدوش کننده/ محدود کردن مخدوش کنندگی تفاوت های فردی/ تفاوت های فردی و پراکندگی/ سایر تهدیدات روایی درونی طرح های بین ازمودنی /کاربردها و تحلیل های آماری طرح های بین آزمودنی
 • طرح های آزمایشی - طرح درون گروهی: مقدمه ای بر آزمایش های درون ازمودنی /تهدیدات روایی درونی طرح های درون آزمودنی/ مقابله با تهدیدات مرتبط با زمان و اثرات ترتیب/ کاربردها و تحلیل آماری طرح های درون آزمودنی/ مقایسه طرح های درون ازمودنی و طرح های بین آزمودنی
 • راهبردهای غیر آزمایشی و شبه ازمایشی- گروه نا معادل، پیش و پس آزمون و طرح های رشدی: راهبردهای پژوهشی غیر ازمایشی و شبه آزمایشی/ طرح های بین آزمودنی، غیر ازمایشی و شبه ازمایشی: طرح های گروه های نا معادل/ طرح های شبه آزمایشی و غیر آزمایشی درون آزمودنیک طرح های پیش و پس/ طرح های پژوهش رشدی /اصطلاحات فنی در طرح های غیر ازمایشی، شبه ازمایشی و رشدی
 • طرح های عاملی: مقدمه ای بر طرح های عاملی/ اثرات اصلی و تعاملی/ اطلاعاتی بیشتر در مورد اثر تعاملی/ انواع طرح های عاملی/ کاربردهای طرح های عاملی
 • راهبرد پژوهش همبستگی: مقدمه ای بر پژوهش همبستگی/ داده های یک مطالعه همبستگی/ کاربرد های راهبرد همبستگی/ نقاط قوت و ضعف راهبرد پژوهش همبستگی /روابط بیش از دو متغیر.
 • راهبرد پژوهش توصیفی: مقدمه ای بر پژوهش توصیفی/ طرح پژوهش مشاهده ای /طرح پژوهش زمینه یابی/ طرح مطالعه موردی.
 • طرح های پژوهش تک ازمودنی: مقدمه/ مراحل و تغییرات مراحل/ طرح بازگشتی ABAB/ طرح های خط پایه چند گانه/ نقاط قوت و ضعف کلی طرح های تک ازمودنی.
 • ارزش یابی آماری داده ها: نقش آمار در فرایند پژوهش/ آمار توصیفی/ آمار استنباطی /نمونه هایی از آزمون های آماری/ آمارهای خاص برای پژوهش.
 • نوشتن گزارش به سبک APA: هدف یک گزارش پژوهشی/ اصول راهنمای کلی A برای سبک و قالب نوشتار/ عناصر یک گزارش پژوهشی به سبک APA/ ارسال یک مقاله برای چاپ/ نوشتن یک پروپوزال پژوهشی.
 •  
 • واحد عملي

انجام تکالیف داده شده بر اساس تدريس واحد نظري

تحلیل و نقد يک پايان نامه کمي و يک پايان نامه کیفي )به زبان فارسي يا انگلیسي(

انجام تحلیل و نقد  يک مقاله از هر کدام از روش هاي پژوهش

انتخاب موضوع و نوشتن پروپوزال

آشنايي با سبک رفرنس دهي APA

آشنايي با شیوه مقاله نويسي

و.... 

منابع:

 • کرسول، جان دبلیو. )9002(. طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی. ترجمه علیرضا کیامنش و مریم دانای طوسی )2929(. نشر جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی .
 • گراوتر، فردریک.جی؛ فورزانو، لوری آن.بی. )9022(. روش های پژوهش برای علوم رفتاری .

ترجمه سیده فاطمه موسوی و غلامرضا دهشیری) 2922(. نشر دانشگاه الزهرا )س.(

منابع برای مطالعه بیشتر:

 • گال، مردیت و همکاران) 2929(. روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی )جلد اول و دوم( ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران:انتشارات سمت.
 • دلاور، علی) 2920(. مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران:انتشارات رشد.
 • دلاور، علی) 292۱(. راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران.
 • روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی. تالیف : دکتر علی دلاور
 • هومن، حیدرعلی )2929(، راهنماي عملي پژوهش کیفي .تهران ،انتشارات سمت.
 • هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری )پایه های پژوهشی( ،)2931(.چاپ دوم، تهران، نشر پارسا.
 • حریری، نجلا .اصول و روشهای پژوهش کیفی.)2921(.  تهران: آگاه.
 • اشتراوس، انسلم ال. و جولیت کوربین .مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای .ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی ،2921
 • کرلینجر،فرد. ان) .2931(مبانی پژوهش در علوم رفتاری)جلد اول و دوم( ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند تهران: انتشارات آوای نور.
 •  
 • Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2014. Google Books
 • Morling, BethT (2018). Research Methods in Psychology .EVALUATING A WORLD OF INFORMATION. UNIVERSITY OF DELAWARE. NEW YORK 
 • LONDON. W. W. NORTON & COMPANY, INC.

 

روش تحقيق کمي و کيفي دوره کارشناسي

دوره: کارشناسی

نوع واحد: اصلی

تعداد واحد: 2 واحد نظری و 1 واحد عملی

تعداد ساعت: 32 ساعت نظری/ 64 ساعت عملی

آدرس ايميل:

a.f.bidjari@alzahra.ac.ir

دروس پیش نیاز: آمار توصيفي و آمار استنباطي

روش ارزیابی: پایان ترم / تکلیف کلاسی

هدف کلی درس: هدف از آموزش روش تحقيق علمي :

 • فراگيري روش وصول به حقايق و کشف مجهولات
 • کسب مهارت لازم براي اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
 • کسب مهارت لازم براي تهيه پايان نامه هاي تحصيلي
 • عناوين کلي مواردي که تدريس مي شود.

 • مقدمات
 • اهمیت و ضرورت گذراندن این واحد؟

  راه هاي کسب دانش و روش علمی

  از چه راه هايي ميتوان ايده پژوهشي بدست آورد؟

  تدریس روش تحقیق بر اساس پایان نامه (از صفحه اول شروع ميکنيم)

 • روی جلد پايان نامه
 • صفحه اول پايان نامه
 • صفحه دوم پايان نامه
 • صفحه سوم پايان نامه
 • صفحه چهارم پايان نامه
 • صفحه پنجم پايان نامه
 • صفحه ششم پايان نامه
 • صفحه هفتم پايان نامه
 • صفحه هشتم پايان نامه: چکیده
 •  

  فهرست مطالب

 • فصل اول: کلیات پژوهش
 • فصل دوم: مبنای نظری و پیشینه تحقیقاتی
 • فصل سوم: روش پژوهش
 • فصل چهارم: نتایج پژوهش      
 • فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                
 • فهرست منابع
 • منابع فارسی

  منابع انگلیسی

 • فهرست جداول
 • فهرست اشکال
 • پیوست ها
 • چکیده انگلیسی
 • صفحه عنوان انگلیسی
 • صفحه سفید
 • جلد پشت پایان نامه که مانند روی جلد است و به زبان انگلیسی

منابع:

 • گراوتر، فردریک.جی؛ فورزانو، لوری آن.بی، (2018). روش های پژوهش برای علوم رفتاری. ترجمه سیده فاطمه موسوی و غلامرضا دهشیری (1398). نشر دانشگاه الزهرا (س).
 • حسن زاده، رمضان، (1386). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر ساوالان.

منابع برای مطالعه بیشتر:

 • گال، مردیت و همکاران (۱۳۸۳). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روان شناسی (جلد اول و دوم) ترجمه احمد رضا نصر و دیگران، تهران:انتشارات سمت.
 • دلاور، علی (۱۳۸۰). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی، تهران: انتشارات رشد.
 • دلاور، علی (۱۳۸۵). راهنمای تحقیق و ارزشیابی، تهران: انتشارات ارسباران.
  روش تحقیق در روان شناسی و علوم اجتماعی. تالیف : دکتر علی دلاور
 • هومن، حیدرعلی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری (پایه های پژوهشی)، (1374).چاپ دوم، تهران، نشر پارسا.
 • حریری، نجلا. اصول و روش‌های پژوهش کیفی.(1385).  تهران: آگاه.
 • اشتراوس، انسلم ال. و جولیت کوربین. مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ترجمه ابراهیم افشار. تهران: نشر نی، 1394
 • کرلینجر،فرد. ان. (۱۳۷۴)مبانی پژوهش در علوم رفتاری(جلد اول و دوم) ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند تهران: انتشارات آوای نور.
 • Creswell, John W. Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Sage publications, 2014. Google Books
 • Morling, BethT (2018). Research Methods in Psychology .EVALUATING A WORLD OF INFORMATION. UNIVERSITY OF DELAWARE. NEW YORK 
 • LONDON. W. W. NORTON & COMPANY, INC.

 

روان شناسي اجتماعي دوره کارشناسي

دوره: کارشناسی

نوع واحد: اصلی

تعداد واحد: 2

تعداد ساعت: 32 ساعت

آدرس ايميل:

a.f.bidjari@alzahra.ac.ir

دروس پیش نیاز: مباحث اساسی در روان شناسی2 و تاریخچه و مکاتب

روش ارزیابی: میان ترم/ پایان ترم / تکلیف کلاسی

هدف کلی درس: آشنایی با رویکردهای روان شناسی و دیدگاه های مبتنی بر منابع اسلامی د باره تحلیل رفتار، افکار، عواطف و هیجاناتی که تحت تاثیر عوامل جمعی و اجتماعی قرار می گیرند. در باره تعبیر و تحلیل رفتار، افکار و عواطف و هیجانات فرد که تحت تاثیر عوامل جمعی و اجتماعی قرار می گیرند.

سر فصل مطالب:

 • کلیات: تعریف،  تاریخچه، روش های تحقیق
 • ادراک اجتماعی: ارتباط غیر کلامی، اسناد، برداشت، نقش ایمان در اسناد
 • شناخت اجتماعی: طرح های ذهنی، منابع خط در شناخت اجتماعی، خود شناسی
 • نگرش: توصیف و اهمیت، عوامل موثر بر تکوین نگرش ، نگرش و رفتار، تغییر نگرش، سنجش نگرش
 • پیشداوری: مفهوم پیشداوری، خاستگاه، راه های مقابله با پیشداوری، راه های مقابله با پیشداوری در تعالیم اسلام
 • جاذبه میان فردی: عوامل و زمینه های جاذبه میان فردی
 • پرخاشگری: تعریف، انواع، برانگیزاننده ها، شیوه های پیشگیری و مهار، دیدگاه اسلام در حوزه پرخاشگری
 • رفتار حمایتی: مراحل بروز رفتار حمایتی، رفتارهای حمایتی در منابع اسلامی، تبیین نظری
 • نفوذ اجتماعی: همنوایی، متابعت، اطاعت از مراجع قدرت

منابع فارسی:

 • بارون، رابرت؛ بیرون، دان؛ برنسکامب، نایلا. (1388). روان شناسی اجتماعی. ترجمه یوسف کریمی. تهران: نشر روان.

منابع برای مطالعه بیشتر:

 • آذربایجانی، مسعود و همکاران. (1384). روان شناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی. تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 • آرونسون، اليوت، ويلسون، تيموتي، آکرت، رابين، سامرز، ساموئل. (1396). روان شناسي اجتماعي. ترجمه مجيد صفاري نيا و پرستو حسن زاده.تهران: نشر ارسباران.
 • اسميت، اليوت، مکي، ديان. (1392). ترجمه اردشير اسدي و همکاران. تهران: نشر وانيا.
 • کریمی، یوسف. (1385). روان شناسی اجتماعی. تهران: نشر ارسباران.