اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 


اعظم فرح بیجاری، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 


   دكتري (Ph.D) :روان شناسی اجتماعی

   كارشناسي ارشد: روان شناسی اجتماعی/روان شناسی تربیتی

   كارشناسي : روان شناسی بالینی


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   تلفن: 85692843

   دورنگار :..............

   پست الکترونیک :a.f.bidjari@alzahra.ac.ir