داریوش بهمردی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده سه سال گذشته در مجلات علمي و پژوهشي

   Shafee R., Behmardi D., Discretization of a fractional order ratio0dependent functional re0 sponse predator0prey model bifurcation and chaos,  Computational Methods for Differential Equations, 6, 2,  2018, 248-266

Behmardi D., Heydari F.,  Fragmentability and scatteredness in topological spaces, Analysis Math, 43 4 2017 523-531

Shafee R., Behmardi D., BLOWING UP AND INTEGRABILITY OF HOMOGENEOUS PLANAR VECTOR FIELDS,  UPB Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, 79 3 2017 139-150

Shafee R., Behmardi D.,  Some new families of definite polynomials and the composition conjectures,  Computational  Methods for Differential Equations,  5 3 2017  214-223

Movahedi M., Behmardi D., Solaymany-Damen, M., ON SUBDIFFERENTIAL IN HADAMARD SPACES,  Bulletin of the Iranian Mathematical Society,  42 3 2017 707-717

·         

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

Shafee R.,  Behmardi D., Maximal Lyapunov exponent and chaos in fractional order dynamical system, 49th Annual Iranian Mathematics Conference,  2018.08.23-26

 

 

 

 

 

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها