داریوش بهمردی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

   مدیر مرکز آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه

   معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی

   معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه