داریوش بهمردی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : 

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس

  آنالیز ریاضی

  آنالیز حقیقی

  آنالیز تابعی

»  سیستم های دینامیکی