یحیی شیرازی بهشتی ها، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

آقای دکتر سید یحيی شيرازي بهشتي ها، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 

دانشیار گروه شیمی
   دكتري (Ph.D) :  شیمی آلی

   كارشناسي ارشد:   

   كارشناسي :


   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده فیزیک شیمی

   تلفن:

   دورنگار :

   پست الکترونیک : syshirazi@yahoo.com