پریسا سادات بهبهانی نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

سوابق اجرایی

  •   معاون گروه حسابداری، دانشگاه الزهرا(س)- زمستان 1395 تا کنون
  •  مدیر داخلی فصلنامه پژوهش حسابداری، دانشگاه الزهرا (س) - 1394 تاکنون.
  •    عضو و دبیر کمیته پایش و ارزیابی برنامه عملیاتی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)- از تیر ماه1395
  •   عضو  کمیته برنامه ریزی آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)- از تیر ماه1395
  •   عضو کمیته اجرایی دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی- بهمن 1394
  •   عضو گروه کارشناسی تدوین استانداردهای حسابداری، سازمان حسابرسی- 1391 تا 1394.