پریسا سادات بهبهانی نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : حسابداری، دانشگاه تهران(1393-1388) 

كارشناسي ارشد: حسابداری، دانشگاه تهران(1387-1385)، ممتاز دوره 

كارشناسي : حسابداری، دانشگاه تهران(1385-1381)، ممتاز دوره 

 

زمینه های تدریس

  کارشناسی: حسابرسی، حسابداری دولتی، زبان تخصصی حسابداری، حسابداری مالیاتی، مدیریت مالی، حسابداری میانه، اصول حسابداری

  کارشناسی ارشد: حسابرسی پیشرفته، حسابداری بخش عمومی، تئوری حسابداری

دوره های کاربردی: حسابرسی معاملات با اشخاص وابسته، حسابرسی مبتنی بر ریسک، گزارشگری بخش ها و ...