پریسا سادات بهبهانی نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

فایل ها و منابع درسی

حسابداری بخش عمومی:

رشته حسابداری- کارشناسی

منبع:

ملانظری، مهناز. بهبهانی نیا، پریسا سادات(1398). حسابداری بخش عمومی. چاپ اول. تهران: انتشارات دانشگاه الزهراء(س)

تئوری حسابداری:  

 رشته حسابرسی- کارشناسی ارشد

منابع

  1. ولک، هری آی.، داد. جیمز. آل.، و ترنی، مایکل جی. (1396). تئوری حسابداری(1).  ترجمه کرمی، غلامرضا و تاجیک، کامران. چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه دانش.
  2. مهرانی، ساسان.، کرمی، غلامرضا.، و سیدحسینی، سید مصطفی. (1398). تئوری حسابداری، جلد اول، چاپ هشتم. تهران: انتشارات نگاه دانش.