پریسا سادات بهبهانی نیا ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س) 

پریسا سادات بهبهانی نیا، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء(س)

 
                      استادیار گروه حسابداری

 
 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :  حسابداری

   كارشناسي ارشد:   حسابداری

   كارشناسي : حسابداری

 

   آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

   دورنگار :

   پست الکترونیک :p.behbahaninia@alzahra.ac.ir