فاطمه بزازان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده

Oil Price Uncertainty in the Iranian Economy, Elaheh Asadi Mehmandosti, Fatemeh Bazzazan, Mir Hossein Mousavi, Iranian Economic Review, Winter 2017, Vol. 21, Issue 1, 137-152.

سنجش میزان انتشار دی اکسید کربن توسط بخش های مختلف تولیدی و خانوارها ناشی از مصرف انرژی در ایران (رویکرد داده ستانده زیست محیطی، فاطمه بزازان، ندا خسروانی، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، سال اول، شماره 1، پاییز 1395، صص 1-26.

بررسی کارایی سیاست های دولت در کاهش فقر در ایران، فاطمه بزازان، عبدالرسول قاسمی، حسین راغفر، صدیقه حسنوند، سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، سال سوم، شماره 8، پاییز 1394، صص 9-32

رشد بخشي و اثر آن بر درآمد جنسيتي نيروي كار در ايران (رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي(، فاطمه بزازان، فرخ گناويي، فصلنامه مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان، دوره 14، شماره 3، پاييز 1395   صص 115-136 

 عدم حتمیت میزان ذخایر اثبات‌شده نفت و رشد اقتصادی ایران، الهه اسدی مهماندوستی؛ فاطمه بزازان؛ میرحسین موسوی، مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال پنجم، شماره 19، پاییز 1395، صص 131-153

ماتريس حسابداري اجتماعي مالي ايران و كاربردهاي آن در اقتصاد، فاطمه بزازان، زهرا سيفي شهپر ، پژوهشنامه اقتصادي، دوره 15، شماره 59، زمستان 1394 ،  صص 1 -34

 

ارزیابی اثرات نامتقارن تغییرات قیمت نفت بر تقاضای آن در کشورهای عضو OECD با استفاده از مدل های سری زمانی ساختاری،  میرحسین موسوی، فاطمه بزازان، حسین راغفر، معصومه ابراهیمی جامخانه، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی، پاییز 1394، ، سال یازدهم، شماره 46،  صص 27-60.

 اثر تكانه هاي قيمت نفت برشاخص قيمت بازار سهام رهيافت  SVAR، شمس الله شیرین بخش، فاطمه بزازان، مبینا زارعی، مدیریت دارایی و تامین مالی، تابستان 1394، سال سوم، شماره 2، صص 15-32.

, Uncertainty of oil proved reserves and economic growth in IranInternational Journal of Energy Economics and Policy, Summer 2016,  IJEEP, Elaheh Asadi Mehmandosti, Fatemeh Bazzazan, Mir Hossein Mousavi, vol. 6, no.3, 374-380.

تاثير هدفمندي يارانه انرژي برق بر تقاضاي خانوارها به تفكيك شهر و روستا در ايران (يك رهيافت سيستمي) فاطمه بزازان، ميرحسين موسوي، فرناز قشمي، پژوهشنامه اقتصاد انرژي ايران ، سال چهارم،  شماره 14، بهار 1394 ،  صص 1-32 

اثر تغيير اقليم بر توليد بخش كشاورزي و بر اقتصاد ايران (رويكرد ماتريس حسابداري اجتماعي) سعيده خالقي، فاطمه بزازان، شيما مدني، مجله تحقيقات اقتصاد كشاورزي، سال هفتم، شماره 1، بهار 1394 ،  صص 113-135 

اثر توسعه گردشگری بر اقتصاد شهرستان نیشابور سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، فاطمه بزازان، فاطمه جعفری، سال دوم، شماره 4، زمستان 1393، صص 9-30.

اثرات روزهای هفته بر بازار سهام: رویکرد رگرسیون گارچ بوت استرپ پژوهش های تجربی حسابداری دانشگاه الزهرا،  فاطمه بزازان، شمس الدین شرین بخش ماسوله، سولماز صفری، سال سوم، شماره 12، تابستان 1393، صص 149-160.

بررسي آثار محيط زيستي حذف يارانه بنزين و گازوئيل، فاطمه بزازان، زهرا پورباقر، مجله سياست گذاري اقتصادي، سال پنجم، شماره 9، بهار و تابستان 1392 ،  صص 1-27 .

مقياس بهره وري كل عوامل توليد - رويكرد داده ستانده، فاطمه بزازان، مجله سياست گذاري اقتصادي، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان 1390

،  ص 143-168 

سنجش اهميت بخشهاي اقتصاد منطقه­اي بر مبناي پيوندهاي فضايي:مطالعه موردي استان گلستان، علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان، حجت اله میرزایی، مهدی کرمی، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی،  سال 1390، دوره 6، شماره 11، صص 35-60.

ضرایب فزاینده تولید، اشتغال، و درآمد در مدل داده ستانده دو منطقه ای، فاطمه بزازان، فصلنامه اقتصاد مقداری، تابستان 1390، دوره 8، شماره 2، صص 151-178.

بررسی رابطه بلند مدت قیمت نفت خام و نرخ ارز واقعی دلار امریکا، به روش جوهانسون- جوسیلیوس و ARDL، فاطمه بزازان مهناز صیدی زاد فرهاد علی نژاد، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، تابستان 1389، دوره 6، شماره22، صص93-117

تعیین راهبرد توسعه صادرات در رشد صنعتی ایران (روش داده- ستانده)، فاطمه بزازان، نفیسه محمدی، فصلنامه اقتصاد مقداری، ، دوره پنجم شماره4، زمستان 1387، صص 131-155

The Economic Importance of ICT in Iran- Input-Output Approach”, Fatemeh Bazzazan, Paper presented to the International Conference on Information and Financial Engineering, April 17-20, 2009 Singapore, Singapore.

تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی داده – ستانده دو منطقه ای - مطالعه موردي استان تهران و سایر اقتصاد ملی، فاطمه بزازان، علی اصغر بانویی، مهدی کرمی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 13، شماره39، 1388، صص31-54

آزمون رابطه بين اندازه نسبي و ضرايب واردات مناطق: مطالعه موردي 28 استان كشور، علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان، سهیلا پروین، مهدی کرمی، بررسیهای اقتصادی، دوره پنجم، شماره 16، بهار 1387، صص1-26

تاملي بيشتر در خصوص توابع سهم مکاني نوين بين ابعاد اقتصاد فضا و ضرايب داده – ستانده منطقه اي: مطالعه موردي استان تهران، فاطمه بزازان، علی اصغربانویی، مهدی کرمی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 11، شماره31، سال 1386، صص27-53

نقش و اهميت ابعاد اقتصاد فضا در محاسبه جداول داده- ستانده منطقه‌اي: پديده فراموش شده در ايران، علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 10، شماره27، سال 1385، صص89-115

بررسي كمي رابطه بين ابعاد اقتصاد فضا و ضرايب داده- ستانده- 28 استان کشور، علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان، مهدی کرمی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، دوره 10، شماره 29، 1385صص 143-170

تحليل بخش حمل و نقل  در اقتصاد ايران، فاطمه بزازان، برنامه و بودجه ، دی و آذر 84، شماره 94، صص 53-78

  The Development and Empirical Testing of Extended Input-Output Price Models, Fatemeh Bazzazan Peter Batey, Economic Systems Research, 2003, vol.15, issue  1, p 69-76

 

ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر

همایش داخلی

مطالعه نقش اشتغال نوجوانان در اقتصاد ایران رویکرد داده –ستانده، اولین همایش ملی کودکان و نوجوانان در ایران، فرصت ها و تهدیدها، دانشگاه الزهرا، 26-27 آبان ماه 1395، فاطمه بزازان – رها کمایی.

اثر گردشگری خارجی بر رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران، سمینار علمی گردشگری در اقتصاد مقاومتی دانشگاه علم و فرهنگ، خرداد ماه 1395،  فاطمه بزازان.

آثار اقتصادی زلزله تهران (رویکرد داده ستانده دو منطقه ای)، چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران – دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1394، فاطمه بزازان- پریسا محمدی

ماتریس حسابداری مالی و کاربرد آن در اقتصاد ایران، چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1394،  فاطمه بزازان زهرا سیفی شهپر

رشد و نابرابری در ایران، رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی بسط یافته، چهارمین همایش کاربرد الگوی داده ستانده در برنامه ریزی اقتصادی و اجتماعی مرکز تحقیقات اقتصاد ایران دانشگاه علامه طباطبایی، بهمن ماه 1394، فاطمه بزازان

ماتریس حسابداری اجتماعی و کاربرد های آن، همایش ارائه ماتریس حسابداری اجتماعی،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، خرداد ماه 1394، فاطمه بزازان

داده ستانده و کاربردهای متنوع آن،  همایش ارائه جدول داده ستانده سال 1390 و کاربردهای آن،  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آبان ماه 1393، فاطمه بزازان

برآورد تقاضای حامل های انرژی برای خانوارهای شهری و روستایی کشور: رویکرد تقاضای تقریبا ایده آل، اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی تهران دی ماه 1392، فاطمه بزازان، میرحسین موسوی، فرناز قشمی،

بررسی ادغام مدل زیست محیطی و ساختار اقتصادی با رویکرد داده ستانده (مطالعه موردی استان تهران)، دومین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست، دانشکده فنی شهید مفتح- همدان 24 مرداد 1392، فاطمه بزازان – آمنه حسین زاده

تحلیل های اثر بخشی کوتاه مدت مدل داده – ستانده دو منطقه ای ، سومین همایش  داده ستانده و کاربردهای اقتصادی و اجتماعی آن، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسفند 1388، فاطمه بزازان

اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران بر مبنای رویکرد نوین پیوندهای طرف تقاضا و عرضه، سومین همایش  داده ستانده و کاربردهای اقتصادی و اجتماعی آن، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، اسفند 1388 فاطمه بزازان علی اصفر بانویی سمیه رضایی

ساختار بخش حمل و نقل در ایران، همایش موقعیت بخش حمل و نقل در ایران، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اقتصاد، اردیبهشت 1384، بابلسر ، فاطمه بزازان

Stability of Dynamic Input-Output Model with Empirical Testing در دومین همايش بين الملي كاربرد تكنيكهاي داده ستانده در برنامه ريزي اقتصادي و اجتماعي، دانشگاه علامه طباطبایی، 1383، تهران. فاطمه بزازان

همایش خارجی

Assessing the Importance of International Tourism for the Iran Economy: A Social Accounting Matrix Approach, Jointly with, Farahani F., Paper presented  to the 24th IIOA Conference in Seoul, Korea, July 4-8, 2016.

Income Effects of Cash Subsidy Payment Social Accounting Matrix Approach: The Fixed Price Multiplier, 22th International Input-output Conference, Lisbon, Portugal, July, 14-18, 2014.  

Economic Impact of Climate Change: Social Accounting Matrix Approach, Jointly with Khaleghi S., 22th International Input-output Conference, Lisbon, Portugal, July 14-18, 2014.  

A Study of the relationship between economic growth and Oil sector in the Iranian Economy, Jointly with Homaei A., Paper presented to The 20th International Input-Output Conference and the 2nd Edition of the International School of Input-Output Analysis, Bratislava, Slovakia, June 24-29, 2012.

Factor Proportions and Trade in Iran, Paper presented to The 20th International Input-Output Conference and the 2nd Edition of the International School of Input-Output Analysis, Bratislava, Slovakia, June, 24-29, 2012.

“Impact of Removing Energy Subsidy on the Environment Improvement (Air Pollution)”, Paper presented  to the 19th international Input-Output Conference in Alexandria, Washington DC, 13-17 June, 2011.

“Importance of Construction Sector in Iran”, Jointly with: Mohsenpour S., Paper presented to the 19th international Input-Output Conference in Alexandria, Washington DC, 13-17 June, 2011.

Benchmarking of Sectoral Productivity Changes in Iran, Paper presented at the 18th International Input-Output Conference held on 20-25 June, 2010 at the University of  Sydney, Australia.

“The Economic Importance of ICT in Iran- Input-Output Approach”, Paper presented to the International Conference on Information and Financial Engineering, April 17-20, 2009 Singapore, Singapore.

Integrated Environmental Model and Economic Structure the Case Of Tehran Province, jointly with Yaseri M., Paper presented at the international Input-Output Meeting on Managing the Environment, Seville,   July 9-11, 2008.

"Structural Analysis of Tehran Province Based on Inter-regional IO Model, jointly with Banouei A.A. and Karami M., Paper presented at the international Input-Output Meeting on Managing the Environment, Seville,   July 9-11, 2008.

“Sources of Economic Growth and Input-Output Structural Decomposition Analysis: The Case of Iran” 2007, jointly with Mohammadi M. Paper presented at the 16th, International Conference on I-O Techniques, 2-6 July, 2007, Istanbul, Turkey.

“Generating Regional Coefficients without Survey Based RIOT: The Case of Tehran Province” 2007, jointly with Banouei A. A. and Karami M., Paper presented at the 16th, International Conference on I-O Techniques, 2-6 July, 2007, Istanbul, Turkey.

“Construction of Regional Input-Output Table and Its Applications: the Case of Yazd Province”, Jointly with M. Alavinasab and  A. A. Banouei, Paper  presented at the 15th  international Conference on Input-Output Techniques, 27 June-1st  July, 2005, Beijing, China.

“Economic Impacts of Tourism on Yazd Province: A Central Region of Iran”, Jointly with M. Alavinasab and  A. A. Banouei, Paper  presented at the 15th  international Conference on Input-Output Techniques, 27th June-1st  July, 2005, Beijing, China.

“Economic Structural Change Overtime in Iran”, Paper presented at the International Conference of Input-Output and General Equilibrium: Data. Modeling and Policy Analysis, Organized by Global Economic Modeling Network and International Input-Output Association, Sept. 2-4, 2004, Brussels, Belgium. 

“Comparing Stability of Conventional and Extended Dynamic Input-Output Models”, Paper presented at 33rd Annual conference, Regional Science Association International, British and Irish Section, University of St Andrews, August 20 – 22, 2003, Scotland, UK.

"The Development and Empirical Testing of Extended Input-Output Price Models”, Paper presented at the 14th International Conference on Input-output Techniques, October   10-15, 2002 Montreal, Canada.

“Dynamic Extended I-O Models”, jointly with M. Madden, paper presented at 13th International Conference on Input-Output Techniques, August 21-25, 2000 Macerata, Italy.

“Balanced Growth and Stability of the Dynamic Leontief Model: An Analysis of the Iranian Economy”, on the Special Session in honor of Moss Madden, at 47th North American Meetings of the RSAI, November 2000, Chicago, USA.

گزارشهاي علمي طرحهاي پژوهشی و فناوری

برآورد خسارات اقتصادی ناشی از آودگی نفتی در اثر غرق شدن چند بارج حامل مازوت در منطقه پارک ملی نایبند (سال 89) در استان بوشهر با استفاده از مدل داده – ستانده، شیما مدنی، سعیده خالقی، فاطمه بزازان، مریم قائمی، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، آذر 1394.

تحلیل اثرات بازخوردی و سرریزی در قالب الگوی دو منطقه ای- مطالعه موردی استان تهران و سایر اقتصاد ملی ، دانشگاه الزهرا ، فاطمه بزازان، 90-1388

تعیین جایگاه راهبرد توسعه صادرات در ایران- رویکرد داده ستانده، دانشگاه الزهرا، فاطمه بزازان، 1389-1387

تحليل ساختار بخش حمل و نقل  در اقتصاد ايران، دانشگاه الزهرا، فاطمه بزازان، 1386-1385

محاسبه جدول داده ـ ستانده استان گلستان و  کاربردهای اقتصادی و  اجتماعي آن در سیاست گذاری های استان،  مرکز تحقیقات اقتصاد ایران و سازمان برنامه و بودجه استان گلستان، علی اصغر بانویی، فاطمه بزازان، حجت اله میرزایی ، ورمزیار، مهدی کرمی، محققی ، 1386-1385

تهیه و تدوین جدول داده- ستانده استان یزد و کاربردهای اقتصادی و اجتماعی آن، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران علی اصعر بانویی، فاطمه بزازان، منیره علوی نسب، مهدی کرمی، مجتبی محققی، رامین اسکویی 1383-1382

بررسی و مطالعه کاربردهای وسیع تر جدول داده – ستانده و به منظور تهیه جدولی تحلیلی تر، مرکز تحقیقات اقتصاد ایران، فاطمه  بزازان، 82-1381

نگارش و ترجمه کتاب:

Dynamic Extended Input-Output Analysis: Some Initial Thoughts”, Bazzazan F., Batey P.W.J. and Madden M. 2001,  in Felsenstein D, P McCann, R MCQuaid and D Shefer (eds.), Public Investment and Regional Economic Development, Edward Elgar, Cheltenham.

نظریه های توسعه منطقه ای، فاطمه بزازان، (1388)، نشر نی

مقدمه ای بر مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (1392)، فاطمه بزازان، مریم سلیمانی موحد، نشر نی

خدمات علمی اجرایی

معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

شورای ترفیعات دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

شورای هدایت استعداد درخشان داشگاه الزهرا 

شورای پژوهشی  دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

سردبیر نشریه سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی – دانشگاه الزهرا  از سال 1391-       

افتخارات و جوایز

     رتبه اول – مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 1367

                 Research Fellow at Liverpool University, Liverpool, England, 2002-5

             Membership in International Input-output Association, Vienna, Austria, since 2003.