فاطمه بزازان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

سوابق اجرایی

 سیاست خرد

 اقتصاد توسعه 
 مدل اقتصادی 
 سیاست برنامه‌ریزی اقتصادی 
 ورودی - خروجی مدل سازی 
 مدل ماتریس حسابداری اجتماعی 
 سیاست برنامه‌ریزی اقتصادی منطقه ای و ملی 
 مدل تعادل عمومی