فاطمه بزازان، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

خانم دکتر فاطمه بزازان ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
دانشیار گروه اقتصاد


دكتري (Ph.D) : برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، دانشگاه لیورپول انگلستان

كارشناسي ارشد : اقتصاد و توسعه اقتصادی، دانشگاه تربیت مدرس

كارشناسي : مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی


آدرس:  تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده اقتصاد

تلفن:85692757 داخلی 2757

دورنگار :

پست الکترونیک :  fbazzazan@alzahra.ac.ir