سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات بین المللی (نمایه شده در Scopus):

 

1.  Safaeipour H, Fazel Zarandi M.H., Bastani S: "Mapping Crisp Structural Semantic Similarity Measures to Fuzzy Context: A Generic Approach". Int J Fuzzy Syst 2020, 22(4):1224-1242. (Link)

2.  Naderipour M, Fazel Zarandi MH, Bastani S: "A type-2 fuzzy community detection model in large-scale social networks considering two-layer graphs". Eng Appl Artif Intell 2020, 90(4). (Link)

3.  Safaeipour H, Fazel Zarandi M.H., Bastani S: "Using Fuzzy Ontology to Improve Similarity Assessment: Method and Evaluation". Int J Intell Syst 2017, 32(11):1167-1186. (Link)

4.  Naderipour M, Bastani S, Fazel Zarandi M.H., Turksen B: "A fuzzy classification using a Type-2 fuzzy model in social networks". In: 2016 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, NAFIPS  2016  31 Oct-4 Nov 2016: 13 February 2017 2017; El Paso, TX, USA Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (Link)

5.  Safaeipour H, Fazel Zarandi M.H., Bastani S: "Crisp to fuzzy ontology conversion in the context of social networks: A new approach". In: 2016 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, NAFIPS 2016  31 Oct-4 Nov 2016  13 February 2017 2016; El Paso, TX, USA Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (Link)

6.  Es-Haghi M, Bastani S: "Evaluating coordination in emergency response team by using fuzzy logic through social network analysis". In: 2016 Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, NAFIPS 2016  31 Oct-4 Nov 2016 13 February 2017 2016; El Paso, TX, USA Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (Link)

7.  Mohammadfam I, Bastani S, Golmohamadi R, Saei A, Es-Haghi M: "Applying social network analysis to evaluate preparedness through coordination and trust in emergency management". Environ Hazards 2015, 14(4):329-340. (Link)

8.  Mohammadfam I, Bastani S, Esaghi M, Golmohamadi R, Saei A: "Evaluation of coordination of emergency response team through the social network analysis. Case study: Oil and gas refinery". Safe Health Work 2015, 6(1):30-34. (Link)

9.  Malek Mohammadi Golsefid S., Fazel Zarandi MH, Bastani S: "General type-2 fuzzy degree of nodes in multi-central social networks set NAFIPS co-authorship network". In: Annual Meeting of the North American Fuzzy Information Processing Society, NAFIPS 2015 17-19 Aug 2015 01 October 2015 2015; Redmond, WA, USA Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (Link)

10. Malek Mohammadi Golsefid S, Fazel Zarandi M.H. Bastani S: "Fuzzy community detection model in social networks". Int J Intell Syst 2015, 30(12):1227-1244. (Link)

11. Malek Mohammadi Golsefid S., Fazel Zarandi M.H., Bastani S: "Fuzzy duocentric community detection model in social networks". Soc Netw 2015, 43:177-189. (Link)

12. Ghorbani M, Mehrabi AA, Azarnivand H, Bastani S, Jafari M, Seeland K: "Communal institutions for the management of rangeland resources and dairy production in Taleghan Valley, Northern Iran". Rangeland J 2015, 37(2):169-179. (Link)

13. Malek Mohammadi Golsefid S., Fazel Zarandi M. H., Bastani S: "Overlapping community detection model in collaborative networks". In: 2014 IEEE Conference on Norbert Wiener in the 21st Century, 21CW 2014: 2014. Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.

14. Fazel Zarandi M.H., Malek Mohammadi Golsefid S., Bastani S: "Dual centers fuzzy type-2 clustering". In: 9th Joint World Congress on Fuzzy Systems and NAFIPS Annual Meeting, IFSA/NAFIPS 2013: 2013; Edmonton, AB. 1215-1220.

15. Malek Mohammadi Golsefid S., Fazel Zarandi M.H., Bastani S: "Fuzzy type-2 c-ellipses clustering". In: 9th Joint World Congress on Fuzzy Systems and NAFIPS Annual Meeting, IFSA/NAFIPS 2013: 2013; Edmonton, AB. 1221-1226.

16. Bastani S, ََKhalili Jafarabad A., Fazel Zarandi M.H.: "Fuzzy models for link prediction in social networks". Int J Intell Syst 2013, 28(8):768-786.

17.  Fazel Zarandi M.H., Mohammadhasan N, Bastani S: "A fuzzy rule-based expert system for evaluating intellectual capital". Adv Fuzzy Syst 2012.

18. Zarandi MHF, Turksen IB, Hoseini SMM, Bastani S, Mohebi A: "A fuzzy intelligent information agent architecture for supply chains". Sci Iran 2008, 15(5):623-636.

19. Bastani S, Fazel-Zarandi M.: "The effect of internet usage on interpersonal relationships: A case study". In: 41st Annual Hawaii International Conference on System Sciences 2008, HICSS: 2008; Big Island, HI.

20. Bastani S: "Family comes first: Men's and women's personal networks in Tehran". Soc Netw 2007, 29(3):357-374.

21. Bastani, S., 2000, "Muslim Women On-Line," The Arab World Geographer, Vol. 3, no. 1: 40-59.

 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي- پژوهشي داخلی

 1. باستانی، سوسن،  هادی خانیکی،  سعید ارکان زاده یزدی، 1399  " نظام رسانهای ایران: جانشینی ناکامل رسانه های نوین و از جا دررفتگی شبکۀ رسانه ها" فصلنامه علمی مطالعات فرهنگ ـ ارتباطات، سال بیست و یکم،  شماره  49، 31-7.
 2. باستانی سوسن، کوثر خسروی دهقی، 1398  " موانع و چالشهاي سياستگذاري بر مبناي عدالت جنسيتي" مسائل اجتماعي ايران، سال دهم، شماره 2، 57-29.
 3. ساعی، علی، زینب حسن پور درودگر، سوسن باستانی، 1398، " تحليل پايگاه اجتماعي نخبگان قدرت سياسي: مطالعه موردي اعضاي هيئت دولت هاي هفتم تا دهم،" جامعه شناسی تاریخی، 11 (1): 133-105.
 4. باستانی، سوسن، فرشته هدایتی، 1397، " مطالعه نسبت پوشش و امر جنسي با استفاده از رويكرد كيفي (نظريه مبنايي)" مجله جامعه شناسی ایران،شماره 3: 77-54.
 5. باستانی، سوسن، سارا شریعتی و بهناز خسروی، 1397، "مصرف كالاهاي معنوي، راهي براي افزايش سرمايه فرهنگي: نگاهي ديگر به معنويتهاي جديد در ايران" مجلة علوم اجتماعي دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد: 303-269.
 6. باستانی، سوسن،  هادی خانیکی،  سعید ارکان زاده یزدی و فروزنده جعفر زاده پور، 1397، "رسانه هاي نوين در برابر رسانه هاي جريان اصلي عامل با تشديد كننده ضعف بررسي اثرات فناوري هاي نوين بر مصرف رسانه هاي جريان اصلي" فصلنامه انجمن مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 51: 38-13.
 7. باستانی، سوسن،  هادی خانیکی،  سعید ارکان زاده یزدی، 1397، "مردم، رسانه هاي جريان اصلي و مصرف رسانه هاي نوين پيمايش مصرف، اعتماد، رضايت و مشاركت رسانه اي شهروندان تهراني" فصلنامه مطالعات رسانه هاي نوین، سال چهارم، شماره 14 : 33-1.
 8. باستانی، سوسن، شهره روشنی، نهله غروی نائینی، 1396، " مواجهه زنان با اختلال در احساس آرامش در زندگي زناشويي" زن در توسعه و سیاست، 15 (2): 289-265.
 9. روشنی، شهره، سوسن باستانی و نهله غروی نائینی، 1395، "راهکارهای زنان برای کسب آرامش در زندگی و پیامدهای آن،" پژوهش نامه اسلامی زن و خانواده، سال چهارم شماره 61-88.
 10. باستانی، سوسن، سمانه ملکی پور، 1395، " بررسي تاثير فضاي شهري بر احساس شادماني ساكنان 9 محله شهر تهران، مجله توسعه محلی، 8 (1): 26-1.
 11. روشنی، شهره، نهله غروی نائینی و سوسن باستانی، 1394، "تجربه احساس آرامش زنان در زندگی زناشوئی: مطالعه ای کیفی با رويکرد نظريه مبنايی،" مجله مطالعات زنان و خانواده، دوره 3شماره2 :61-89.
 12. باستانی، سوسن، فرخنده ايلخان و علی اصغر سعیدی، 1394، "تاريخ شفاهی زنان: تجربه زيسته همسران شهدای جنگ،" دو فصلنامه تاريخ شفاهی، سال اول 25-47
 13. باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1394، "جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت" فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی. شماره 23: 123-152.
 14. باستانی، سوسن، مزگان بهشتی زواره، 1394، "شبکه های اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان" مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی، شماره 68: 1-36.
 15. بذرافشان،آمنه؛ رضوان حجازی، علی رحمانی، و سوسن باستانی، 1394، " فراتحلیل )متا آنالیز) استقلال کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی،" حسابداری مدیریت، 25: 101-117.
 16. باستانی سوسن و سلمه نیکزاد، 1393، "شبکه های اجتماعی فردی و دلبستگی به محله در شهر تهران:با تاکید بر وسایل ارتباطی نوین" فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران: دوره 3 شماره 2: 193-219.
 17. رضوانی،محمدرضا، حسنعلی فرحی سبکبار، سوسن باستانی و مهدی حسام، 1393، " بررسي روابط بين مراكز اقامتي گردشگري روستايي با رويكرد تحليل شبكه"، سال سوم، شماره 11:170-199.
 18. سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و فاطمه منصوریان،1393، "مطالعه رابطه هویت جنسیتی و میزان اعتماد در بین جوانان شهر تهران" دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال یازدهم: 163-187.
 19. باستانی، سوسن و سعید ارکان زاده یزدی، 1393، "روزنامه نگاری‌تعاملی: ارزیابی ‌وبسایتهای‌ خبری‌ایران" مجله جهانی رسانه، دوره 9 شماره 2: 1-21.
 20. محمدفام، ایرج، سوسن باستانی، محبوبه اسحاقی، رستم گلمحمدی، علی ساعی، 1393، "ارزیابی تعاملات کاری اعضای تیم واکنش اضطراری با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی"، فصلنامه بهداشت و ایمنی کار: دوره 4 شماره 3: 37-48.
 21. حسام، مهدی؛ محمدرضا رضوانی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ سوسن باستانی، 1393، " سنجش وضعیت توسعه کارآفرینی گردشگری در مناطق روستایی، مطالعه موردی: روستاهای بخش لاریجان شهرستان آمل"، پژوهش های جغرافیای انسانی. شماره 4: 603-616.
 22. باستانی، سوسن و مژگان بهشتی زواره، 1393، "نقش شبکه های اجتماعی در حاکمیت شرکتی،" پژوهش های تجربی حسابداری، دوره 3 شماره 3: 13-37.
 23. باستانی، سوسن، فاطمه رهنما و مریم قاضی نژاد، 1392، "طرد اجتماعی: مطالعه موردی طرد عینی و ذهنی سالمندان شهر تهران،" مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، دوره 2 شماره 4: 599-626.
 24. باستانی، سوسن، محسن گودرزی و نصیبه عرب، 1392، " الگوهای تفسیر قواعد فرهنگی: ارزیابی هنجارهای رسمی و غیررسمی پوشش جوانان" مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، شماره 22: 67-94.
 25. باستانی، سوسن، و فاطمه لولائی، 1392، " کاربری رسانه ها و رفتار سیاسی دانشجویان دانشگاه تهران با تاکید بر نقش اینترنت،" مجله مطالعات توسعه اجتماعی- فرهنگی، سال اول، شماره 3: 7-38.
 26. باستانی، سوسن، محسن گودرزی و فاطمه ابراهیم زاده، 1392، "بازنمایی دین در رمان های مصطفی مستور،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال نهم، شماره 33: 81-104.
 27. زهره امیدی پور، سوسن باستانی و علی رجبلو، 1392، " تحلیل رویکرد متجددانه ی زنان در دوره ی مشروطیت،" فصلنامه علمی-پژوهشی تاریخ اسلام، شماره 20 (پیاپی 110): 1-29.
 28. سفیری، خدیجه، سوسن باستانی و لیلا قرآنی ، 1392، "سنجش رابطه حمایت شبکه های اجتماعی غیررسمی و رضایت شغلی زنان در شهر اردبیل،" مجله زن در توسعه و سیاست.
 29. باستانی، سوسن و زهرا حیدرزاده، 1392، " بررسی جایگاه زنان در اندیشه علامه طباطبایی در تفسیر المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، سال هفتم، شماره 3: 1-24.
 30. باستانی، سوسن، زهره امیدی پور و علی رجبلو، 1392، "تحلیل خرده گفتمان های زنان در دوره مشروطیت،" مجله جامعه شناسی تاریخی، دوره 5، شماره 1: 73-108.
 31. باستانی، سوسن، لیلا زمان، 1392، " تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان،" مجله جامعه شناسی ایران، دوره 14، شماره 1: 158-184.
 32. قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1392، " تحلیل سیستم شبکه در مدیریت مشارکتی مرتع (مطالعه موردی: منطقه طالقان- مراتع روستای ناریان)،" مجله مرتع، سال هفتم، شماره 1: 74-86.
 33. باستانی، سوسن، و ملاحت معتضد منجمی، 1392، " تنظیم خانواده به مثابه دغدغه ای زنانه: بررسی روشهای پیشگیری از باروری با تاکید بر روشهای عقیم سازی" مجله انسان و فرهنگ.
 34. باستانی، سوسن، و پریسا موسی نژاد، 1392، "هویت جنسیتی مردان و زنان در کلانشهر تهران،" مجله مطالعات اجتماعی- روانشناختی زنان، دوره 11، شماره 2: 29-54.
 35. جمیلی، فاطمه، سوسن باستانی و فاطمه نصراصفهانی، 1391، "اعتماد به جنس مخالف در بین جوانان شهر تهران،" مطالعات جامعه شناختی، 19 (1): 1-22.
 36. باستانی، سوسن، و مژگان بهشتی زواره، 1391، "شبکه اجتماعی و انگیزش به کار در سازمان،" مجله تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی.
 37. باستانی، سوسن، و فاطمه زکریائی، 1391، "تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: شبکه ها و حمایت های اجتماعی،" مجله  مسائل اجتماعی ایران، دوره 3، شماره 1: 33-57.
 38. قربانی، مهدی، حسین آذرنیوند، علی اکبر مهرابی، سوسن باستانی، محمد جعفری و هوشنگ نایبی، 1391، "تحلیل شبکه اجتماعی: رویکردی نوین در سیاست گذاری و برنامه ریزی مدیریت مشارکتی منابع طبیعی،" دوره 65، شماره 4: 553-568.
 39. باستانی، سوسن، و مهین رئیسی، 1390، "روش تحلیل شبکه: استفاده از رویکرد شبکه های کل در مطالعه اجتماعات متن باز،" مجله مطالعات اجتماعی ایران، ویژه روش، دوره پنجم، شماره 2: 31-57.
 40. باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1390، "پیامدهای طلاق عاطفی و استراتژی های مواجهه با آن" مجله خانواده پژوهی، شماره 26: 241-256.
 41. باستانی، سوسن، محمود گلزاری، و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی: علل و شرایط میانجی،" مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران،" سال اول، شماره سوم: 1-20.
 42. باستانی، سوسن، و زهرا آخوندان، 1388، "همسریابی اینترنتی،" فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال پنجم، شماره 17: 29-52.
 43. باستانی، سوسن، منصوره اعظم آزاده و فاطمه سلطانی، 1388، "شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی جوانان در شهر مشهد" مجله انجمن جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 3: 1-26.
 44. باستانی، سوسن، سارا شریعتی و بهناز خسروی، 1388، "رفتارهاي نوين ديني: مطالعه موردي جمع‌هاي با رويكرد روان شناسي و عرفان" مجله نامه علوم اجتماعی، دوره 17، شماره 36: 87-124.
 45. باستانی، سوسن، 1387، "بررسي سرمايه اجتماعي شبکه در 10محله تهران: بررسی جایگاه روابط محلی در شبکه های اجتماعی" مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره دوم، شماره 2: 74-55.
 46. باستانی، سوسن، افسانه کمالی و مریم صالحی هیکوئی، 1387، "سرمایه اجتماعی شبکه و اعتماد متقابل بین شخصی" مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم.
 47. باستانی، سوسن، و مریم فرمهینی، 1387، "تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگ های فارسی،" مجله جهانی رسانه (دانشگاه تهران)، شماره 6.
 48. شریعتی، سارا، سوسن باستانی و بهناز خسروی، 1387،"جوامعی در نوستالژی اجتماع (نگاهی به پدیده معنویت های جدید در ایران)" فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات.
 49. باستانی، سوسن، و مژگان دستوری، 1386، "بررسی تاثیر جنسیت در گفتمان، مطالعه موردی دو ترجمه معاصر از قرآن،" مجله پژوهش زنان: دوره 5، شماره 3: 5-30.
 50. باستانی، سوسن، و منیره ساعی مهر، 1386، "سرمایه اجتماعی و مهاجرت و استقرار در شهرهای بزرگ: مورد شهر تبریز،" مجله انجمن جامعه شناسی ایران.
 51. باستانی، سوسن، و مريم صالحي، 1386، " سرمايه اجتماعي شبكه و جنسيت: بررسی ويژگيهای ساختی، تعاملی وکارکردی شبکه اجتماعی زنان ومردان در تهران" مجله نامه علوم اجتماعي: شماره 30: 63-96.
 52. باستانی، سوسن، و شهناز ميزبان، 1386، "شكاف جنسيتي در استفاده از كامپيوتر و اينترنت: مطالعه اي در بين دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران،" مجله مطالعات زنان: سال 5، شماره 1: 25-64.
 53. باستانی، سوسن، 1383 ، "جنسیت، برابری و توسعه: جایگاه ایران در بین کشورهای جهان،" مطالعات زنان: شماره  4: 179-188.
 54. فاضل زرندی، محمد حسین و سوسن باستانی، 1384، "اقتصاد فناوری های اطلاعات،" فصلنامه اقتصاد و جامعه.

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی داخلی

 

 1. باستانی، سوسن و زهره امیدی پور، 1394، "تحلیل رویکردهای فکری زنان در دوره قاجار (شکل گیری خرده گفتمان اعتدالگرا و رادیکال)" دومین همایش ملی اعتدال، زنان، اعتدال و توسعه.
 2. باستانی، سوسن، مرضیه موسوی و فاطمه حسین پور، 1393، "جایگاه زنان در توسعه: مقایسه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی با تاکید بر ایران،" سومین همایش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اردیبهشت.
 3. باستانی، سوسن و بنت الهدی سجادی، 1393، "جوانان و جرم در فضای سایبر: رفتارهای کجروانه سایبری جوانان ساکن شهر تهران،" اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی.
 4. باستانی، سوسن، 1392، "سرمایه اجتماعی: ملاحظات نظری و مفهومی،" دومین همایش کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، 25 و 26 اردیبهشت.
 5. باستانی، سوسن، و زهرا همت زاده، 1391، "خشونت عليه زنان در فضاي خصوصي و عمومي شهرستان ارومیه و عوامل موثر بر آن،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران.
 6. باستانی، سوسن، و فاطمه رهنما، 1391، "طرد اجتماعی سالمندان،" دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، انجمن جامعه شناسی ایران.
 7. باستانی، سوسن، فاطمه حیدرزاده، 1390، "بررسی و نقد جایگاه زنان در الاهیات اسلامی با مراجعه به آراء علامه طباطبایی در المیزان: دوگانه زن آسمانی- زن زمینی" همایش تفکر اجتماعی در خاورمیانه، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، خرداد ماه.
 8. باستانی، سوسن، محمود گلزاری و شهره روشنی، 1389، "طلاق عاطفی،" نشست علمی طلاق: راه حل یا بحران، موسسه تحقیقات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، آذر ماه 1389.
 9. باستانی، سوسن، زینب حسن پور و مهین رئیسی، 1389، " بررسی تبادل دانش در بین جامعه شناسان با رویکرد تحلیل شبکه،" همایش علوم اجتماعی در ایران دستاوردها و چالش ها، انجمن جامعه شناسی ایران، تهران، 29 و 30 اردیبهشت ماه.
 10. باستانی، سوسن و فاطمه ذکریانی، 1389، " بررسی جامعه شناختی تفاوتهای جنسیتی در سالمندی: وضعیت سلامت، حمایت های اجتماعی و نگرش به دوره سالمندی،" نخستین همایش سلامت شهری، شهرداری تهران و دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، 4-5 اردیبهشت 1389.
 11. باستانی، سوسن، 1387، "جایگاه روابط خویشاوندی در شبکه های همیاری،" همایش انسان شناسی خانواده در ایران و کشورهای همسایه، ایران، تهران.
 12. صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "کاهش سرمایه اجتماعی و فرار:
   تحلیل شبکه های اجتماعی دختران فراری
  ،" همایش ملی علمی کاربردی پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضائیه، مشهد، 12 و 13 اسفند ماه.
 13. باستانی، سوسن و هدی سجادی، 1387، "جرائم اینترنتی جوانان،" اولین همایش پیشگیری از وقوع جرم، تهران،
 14. باستانی، سوسن و معتضد منجمی 1388، "جنسیت و بهداشت باروری،" اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.
 15. صدیق سروستانی، رحمت الله، سوسن باستانی و مریم لاکی، 1388، "تحلیل شبکه های فردی دختران فراری: ساکن در مرکز نواب،" اولین کنگره ملی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران، دانشگاه الزهرا.

 

طرحهای پژوهشی

 

 1. "بررسی توسعه اجتماعی اینترنت در ایران" 1399، مجری طرح، طرح با حمایت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام شده است.
 2. "بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی در شهر تهران" 1390، محمد عبداللهی، سوسن باستانی و افسانه کمالی، طرح با حمایت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران انجام شده است.
 3. "پیمایش ملی ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي" 1390، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 4. "پیمایش ملی ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي" 1388، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 5. "پیمایش ملی ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي" 1386، مجري طرح، طرح با حمایت بانک توسعه اسلامی انجام شده است.
 6. "پیمایش ملی ايران و اينترنت: آثار بكارگيري اينترنت بر جنبه هاي مختلف زندگي" 1384، مجري طرح،  طرح با حمايت تكفا انجام شده است.
 7. "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر گروههای سنی و مناطق1388، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است. 
 8. "پیمایش ملی بررسی وضعیت، نگرش و مسائل جوانان، با تاکید بر دختران و زنان جوان،" 1386، مجریان طرح: منصوره اعظم آزاده، سوسن باستانی و افسانه کمالی، مرکز مطالعات کودکان، نوجوانان و جوانان دانشگاه الزهرا، طرح با حمایت سازمان ملی جوانان انجام شده است.

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 1. باستانی، سوسن و همکاران، 1394، زنان و سرمایه اجتماعی، دفتر امور بانوان شهرداری تهران.
 2. باستاني، سوسن، 1389، "تقسيم كار خانگي و چالش‌هاي پيش‌روي زنان،" در کتاب چالش های فرهنگی و اجتماعی زنان، خدیجه سفیری، تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
 3. باستانی سوسن و محمد حسین فاضل زرندی، 1388، جهانی شدن (ترجمه و تالیف)، قم: انتشارات ابتکار دانش. (نامزد کسب عنوان کتاب آموزشی برگزیده جشنواره رشد)
 4. باستانی سوسن، 1387، جنسیت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 5. توربن، ای.، ای. مك لين و جی. وثرب، 1386، فناوری اطلاعات براي مديريت: تحول كسب و كار در اقتصاد ديجيتالی، محمد حسين فاضل زرندی  و سوسن باستانی (مترجمين)، تهران: انتشارات دانشگاه امير كبير (2 جلد)چاپ اول. /چاپ دوم، 1389/چاپ سوم،1392