سوسن باستانی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

Left Red Arrow Transparent PNG Clip Art Image | Gallery ... سوابق اجرایی

       عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء (1372 تا کنون)

  عضویت در کرسی علمی علوم اجتماعی و ارتباطات، شورای عالی انقلاب فرهنگی (1388 تا 1393)

  عضو هیات تحریریه مجله مطالعات اجتماعی ایران (1388 تا کنون)

  عضو هیات تحریریه مجله زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)  دانشگاه تهران (1388 تا کنون )

  عضویت در شورای فناوری دانشگاه الزهرا (1388 تا کنون)

  عضویت در گروه علمی علوم اجتماعی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (1389 تا 1398)

  عضو هیات تحریریه و سردبیر مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش (1390- تا 1397)

  عضو هیات تحریریه مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (1390 تا کنون)

  سردبیر مجله مطالعات اجتماعی ایران (1392 تا کنون)

  معاونت بررسیهای راهبردی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (1393 تا کنون)

  مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی (1394 تا 1397)

  عضو هیات تحریریه مجله توسعه  محلی (روستائی- شهری) (1397 تا کنون)

  عضو هیات تحریریه مجله بررسی مسائل اجتماعی ایران (1398 تا کنون)

 

  رئیس دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهراء (1383-1388)

  مدیر گروه مطالعات زنان و خانواده، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی (1383-1384)    

  عضو هیات تحریریه مجله نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران (1384-1387)

  عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران (1387- 1392)

  عضو شورای راهبردی بانوان شهرداری تهران (1387-1392 )

 خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (1359-1362)

  محقق مرکز تحقیقات جهاد دانشگاهی دانشگاه الزهرا (گروه علوم انسانی)  (1366-1368)