محمد رضا بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : از دانشگاه اصفهان با گرایش تاریخ اسلام در سال 1386. با عنوان رساله دكتري؛ «بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه‌های معتزله، اشاعره و حنابله در عصر آل بويه در بغداد.

 

كارشناسي ارشد: از موسسه امام خمینی ره، ارشد پیوسته تاريخ در سال 1379. با عنوان پايان‌نامه شيعه در ايران عصر ايلخانان.

كارشناسي :كارشناسي «الهيات و معارف اسلامي» در سال 1373.

 

زمینه های تدریس

1. مفهوم و پیدایی تشیع

2. جنبشهای شیعی

3. جغرافیای تاریخی جهان اسلام و تشیع

4. فرقه ها و مذاهب اسلامی

5. مناسبات فکری و سیاسی شیعیان

6. تاریخ دولتهای شیعی

7. روش تحقیق در تاریخ

8. فلسفه تاریخ

9. شرق شناسان و تاریخ تشیع و تاریخ اسلام

10. فرهنگ و تمدن اسلامی

11. جنبشهای اسلامی دوره معاصر

12. نقد متون تاریخی