محمد رضا بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محمدرضا بارانی، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه تاریخ

 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D): گرایش تاریخ اسلام. عنوان رساله دکتری؛ بررسي تاريخي تعامل فكري و سياسي اماميه با فرقه‌های معتزله، اشاعره و حنابله در عصر آل بويه در بغداد

   كارشناسي ارشد: ارشد پیوسته تاريخ. عنوان پایان نامه ارشد: شيعه در ايران عصر ايلخانان

   كارشناسي : الهیات و معارف اسلامی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده ادبیات، گروه تاریخ

   تلفن:.02185692345

   دورنگار :.02185692348

   پست الکترونیک :m.barani@alzahra.ac.ir