آتنا بهادری، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

دکتر آتنا بهادری

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهراء(س)

 استادیار گروه معارف اسلامی

 
   آدرس: تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده الهیات، ساختمان خوارزمی، طبقه 7
   تلفن: 85692065
   دورنگار : 88041281
   پست الکترونیک: a.bahadori@alzahra.ac.ir 

 

لینک صفحات شخصی

Google Scholars

 Research Gate

 ORCID

 Publons