محسن بدره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا س

 

  محسن بدره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء س
  استادیار گروه مطالعات خانواده و زنان 


 

 

 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) : مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي ارشد: فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)

   كارشناسي : فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا س، دانشکده

   شماره تلفن داخلی: 2401

  نشانی رایانامه: m.badreh@alzahra.ac.ir