محسن بدره ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

محسن بدره، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

استادیار گروه مطالعات زنان 
   دكتري (Ph.D) : مطالعات زنان از دانشگاه تربیت مدرس 

   كارشناسي ارشد: فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)

   كارشناسي : فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه امام صادق (ع)


   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده

   شماره تلفن داخلی: 2401

  نشانی رایانامه: m.badreh@alzahra.ac.ir