محمدعلی بابایی زکیلکی ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مدیریت

كارشناسي ارشد:   

كارشناسي :

 

زمینه های تدریس