بیتا شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

تحصیلات


دكتري (Ph.D) : مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

 

كارشناسي ارشد: مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی، دانشگاه تهران

كارشناسي : علوم کامپیوتر ، دانشگاه شهیدبهشتی

 

زمینه های تدریس

   یادگیری ماشین و داده کاوی

   شبکه های کامپیوتری

    برنامه نویسی