بیتا شمس ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

 بیتا شمس، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

 
استادیار گروه 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :مهندسی فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران

   كارشناسي ارشد:.مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی، دانشگاه تهران

   كارشناسي :علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   پست الکترونیک : b.shams@alzahra.ac.ir