، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

 

 

 

 
استادیار گروه 

 

 

 

   دكتري (Ph.D) :

   كارشناسي ارشد:.

   كارشناسي :

 

   آدرس:تهران، خیابان ده ونک، دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم ریاضی

   پست الکترونیک : b.shams@alzahra.ac.ir