منصوره اعظم آزاده ، عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا 

مقالات چاپ شده در مجلات علمي و پژوهشي

مقالات در مجلات و نشریات:

·     مقاله فقدان تناسب در ابعاد پايگاه اجتماعی و پيامدهای اجتماعی- روانی آن، مقاله در نامه علوم اجتماعی، شماره ۱۶، پاييز و زمستان ۱۳۷۹.

·     مقاله "ناسازگاری پايگاهی" ، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، بهار و تابستان ۱۳۸۰.

·     مقاله "چگونگی جدايی گزينی سکونتی در شهر تهران"، فصلنامه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء در سال ۱۳۸۱. 

·     مقاله "از انقياد تا آزادی"، نقد و بررسی کتاب انقياد زنان اثر جان استوارت ميل، کتاب ماه علوم اجتماعی، ارديبهشت و خرداد .۱۳۸۰

·     مقاله "زنان و توسعه اجتماعي"، پژوهشکده زنان دانشگاه الزهراء، دی ۱۳۸۱ 

·     مقاله "رضايت زنان از کار در بخش غير دولتي"، نامه پژوهش، فصلنامه تحقيقات فرهنگي، پژوهشگاه فرهنگ،هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، بهار و تابستان ۱۳۸۱.

·      مقاله "ويژگی های منزلتی منطقه ، طبقه اجتماعی و رفتار انحرافی عاطفی " همايش توسعه محله ای ١٣۸٤ .

·      مقاله" آگاهی از نابرابريهای جنسيتی : مدلی برای سنجش ميزان شناخت از نابرابريهای جنسيتی " مجله پژو هش زنان ،فصلنامه مرکز مطالعات و تحقيقات زنان دانشگاه تهران شماره ١٢ تابستان ١٣٨٤.

·      مقاله "خشونت عليه زنان در تهران : نقش جامعه پذيری جنسيتی ، منابع در دسترس وروابط خانوادگی " مجله پژوهش زنان  شماره ١٤ زمستان١٣٨٤.

·      مقاله " اشتغال زنان :گرايش به كار ورضايت شغلی "فصلنامه تخصصي بانوان شيعه شماره 9.

·      مقاله "ناسازگاری پايگاهی و سبک زندگی" ،همايش علل و پيامد های فزونی ورود دختران به دانشگاه، خرداد ١٣۸۶.

·      مقاله "وضعيت مسائل و نگرش جوانان:بررسی مقايسه ای جامعه پذيری جنسيتی و پيامد های ان در بين دو جنس"همايش بررسی تحقيقات جوانان، سازمان ملی جوانان ،دانشگاه تربيت مدرس تابستان ١٣۸۶.

·      مقاله "فرد گرائی جمع گرائی و دينداری" مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،سال سوم، شماره ۹ ،پائيز ١٣۸۶.

·      مقاله "جهت گیری فرهنگی در اقشار سنی" مجله علوم انسانی دانشگاه تربيت معلم ،پائيز و زمستان ١٣۸۶.

·      مقاله "نقش تعاملی طبقه اجتماعی و موقعيت منزلتی منطقه مسکونی در عواطف اضطرابی افراد"،دوره دوم ،شماره٢،زمستان١٣۸۷.

·      مقاله "نقش ويژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای درشکل گيری انواع گرايشات دينی در بين دانشجويان" مجله نامه علوم اجتماعی ،شماره٣٥ زمستان 1387.

·      مقاله" نقش تعاملی طبقه اجتماعی و موقعیت منزلتی منطقه مسکونی در عواطف اضطرابی افراد"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره 2، زمستان۱۳۸۷.

·      مقاله "اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی"، مجله مسائل اجتماعی ایران، شماره ۶۳،۱۳۸۷.

·      مقاله " ادعای پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادی" مجله تحلیل اجتماعی ایران، شماره۴،۵۹، پائیز و زمستان۱۳۸۹.

·      مقاله " نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درود فرامان کرمان شاه"، شماره2، پائیز۱۳۸۹.

·      مقاله "نظام اجتماعی و الگوی پوشش"، مجله مطالعات جامعه شناختی ایران، شماره 1، پائیز۱۳۸۹.

·      مقاله "فزونی ورود دختران به دانشگاه و چالش های آتی خانواده"،  همایش ملی راهبرد های تحکیم خانواده،مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،۱۳۸۹.

·      مقاله "تحلیل جامعه شناختی سلفی گری به مثابه یکی از منابع هویت ساز در کردستانایران" مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره ششم، شماره2، تابستان ۱۳۹۱

·     مقاله"برسی رابطه ی اختلال جتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان" مجله مطالعات اجتماعیاجتماعی ایران تابستان ۱۳۹۲.

·     مقاله "نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی در رابطه بین موقعيت اجتماعي ورضايت از زندگيمجله مطالعات فرهنگی وارتباطات

·     مقاله "بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی"  مجله مطالعات اجتماعیو روانشناختی دانشگاه الزهراس، تابستان ۱۳۹۳.

·     مقاله "افزایش تحصیلات زنان، عدم تعادل در ساختار خانواده " دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایرانبهار ۱۳۹۱.

·      مقاله "پایگاهاقتصادی و اجتماعی و تجربه خشم در روابط زناشوئی" اولین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه اردیبهشت۱۳۹۱.

·      مقاله "سلامت اجتماعی و روانی زنان در محیط کاری: طرد جنسی، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی"،اردیبهشت۱۳۹۱ .

·      مقاله "بررسی نگرش زوجین نسبت به تعهد در روابط زناشویی در شهر قروه"، اولین همایش ملی  چالش های خانواده ایرانی، اردیبهشت ۱۳۹۲.

·      مقاله "موقعیت منزلتی مجله و امنیت اجتماعی در بین محلات شهر تهران، مجله نهادهای اجتماعی"،. فصلنامه جامعه شناسی نهاد های اجتماعی، بهار ۱۳۹۳

·      مقاله بررسی کیفی روابط فرازناشوئی ، مجله مطالعات  راهبردی ورزش و جوانان، تابستان ۱۳۹۳.

·      مقاله "علل گرایش دختران به تحصیلات عالی، مجله مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان"، دانشگاه الزهرا، تابستان ۱۳۹۳.

·      مقاله "اشتغال دانشجویان: رابطه بین شبکه روابط اجتماعی و وضعیت شغلی"، نشریه مسائل اجتماعی ایران، زمستان۱۳۸۸.

·      مقاله "نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش دوردفرامان کرمانشاه"، مطالعات اجتماعی روانشناسی زنان، تابستان۱۳۸۹.

·      مقاله "تحلیل جامعه شناختی سلفی گری به مثابه یکی از منابع هویت ساز در کردستان ایران"، مطالعات اجتماعی ایران، بهار۱۳۹۱.

·      مقاله "ادعای پایگاهی و سبک زندگی فرهنگی و مادی"، مجله تحلیل اجتماعی، بهار۱۳۸۹.

·      مقاله "شبکه های اجتماعی و رفتار رای دهی در شهر مشهد"، مجله جامعه شناسی ایران، بهار۱۳۸۹. 

·      مقاله "میزان پذیرش و یا عدم پذیرش هویت جنسیتی رسمی از منظر اقوام"، دانشنامه علوم اجتماعی، زمستان۱۳۸۹.

·      مقاله "نظام اجتماعی و الگوی پوشش"، مطالعات جامعه شناختی ایران،۱۳۹۳.

·       

·      مقاله" آزمون رابطه اختلال اجتماعی، حمایت اجتماعی و عزت نفس جوانان"،مجله مطالعات اجتماعی ایران، زمستان۱۳۹۱.

·      مقاله "بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی"، مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، زمستان۱۳۹۲.

·      مقاله "نقش سبک زندگی، حیات رابطه ای و کنترل زندگی"، مطالعات فرهنگی وارتباطات، زمستان 1392.

·      مقاله "بررسی کیفی روابط فرازناشوئی"، مطالعات راهبردی ورزش و جوانان، تابستان 1393.

·      مقاله "نقش ویژگی های ساختاری و عناصر رابطه ای در شکل گیری انواع گرایش های دینی در بین دانشجویان"، نامه علوم اجتماعی، بهار۱۳۸۸.

·      مقاله "موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت در بین ساکنان"، جامعه شناسی نهادهای اجتماعی ایران، بهار۱۳۹۳.

·      مقاله "منابع مطرود ساز، طرد اجتماعی و احساس شادمانیزنان سرپرست خانوار"، زن در توسعه و سیاست، پاییز۱۳۹۳.

·      مقاله "موانع مشارکت زنان در فرایند توسعه اجتماعی"، مسائل اجتماعی ایران، زمستان ۱۳۹۴

·      مقاله "رابطه رسانه های جهانی،باز اندیشی مدرن با گرایش به روابط زناشوئی در بین زوجین شهر قروه  "، خانواده پژوهی، پاییز۱۳۹۴.

·      مقاله" موانع مشارکت زنان در فرایند توسعه اجتماعی"، مسائل اجتماعی ایران. زمستان۱۳۹۴.

·      مقاله "روایت زنان سرپرست خانوار  از موانع شادمانی"، زن و خانواده، پاییز 1394.

·      مقاله "تشخیص محله و احساس طرد اجتماعی(مورد شهر پاکدشت)"، رفاه اجتماعی، زمستان۱۳۹۴.

·      مقاله "دشواریهای بازگشت به مبدا مهاجرت،جدائی فرهنگی،طرد و بهزیستی"، مسائل اجتماعی ایران، زمستان۱۳۹۳.

·      مقاله "بررسی ابطه جامعه پذیری جنسیتی و رفتار در دو راهی اجتماعی"، مجله مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، بهار ۱۳۹۵.

·      مقاله "طرد اجتماعی زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی و عوامل موثر بر آن"، فصلنامه مسائل اجتماعی ایران.

·      مقاله "خدمات سازمانهای حمایتی و کیفیت زندگی خانواده های زندانیان کشور"،  مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی.

·      مقاله "بررسی نقش آموزش آکادمیک زنان با نحوه مدیریت تعارض در زندگی زناشوئی"،مجله جامعه شناسی آموزش و پرورش، پاییز و زمستان ۱۳۹۲.

·      مقاله "عوامل موثر بر رفتارردر موقعیت های نفع جمعی و فردی در خانواده"، مجله تحلیل اجتماعی ایران، بهارو تابستان۱۳۹۳.

·      مقاله "داغ ننگ، کیفیت روابط اعضاء خانواده و سلامت روان خانواده زندانیان"، مجله جامعه شناسی ایران،

·     مقاله"اموزش عالی زنان و مهاجرت"، فصلنامه  برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی

 

·     مقاله"بررسی رابطه بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان(مقایسه تطبیقی دو محله سر اسیاب و و نک)"، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، تابستان ۱۳۹۵.

 

 

 

مقالات در همایشها:

 • مقاله " فزونی ورود دختران به دانشگاه و چالش های اتی خانواده"، همایش ملی راهبردهای تحکیم خانواده، تهران ایران، زمستان۱۳۸۹.
 • مقاله " مدیریت بدن و ارتباط آن با اوقات فراغت"، اولین کنگره نقش زن در سلامت خانواده و جامعه، تهران ایران، بهار۱۳۸۸.
 • مقاله " افزایش تحصیلات زنان، عدم تعادل در ساختار خانواده و تجربه تضاد"، دومین همایش ملی اسیب های اجتماعی در ایران، تهران ایران، بهار ۱۳۹۱.
 • مقاله " سلفی گری در کردستان ایران"، همایش منطقه ای تفکر اجتماعی و جامعه شناسی، تهران ایران، بهار۱۳۹۰. 
 • مقاله " فرهنگ، ساختار خانواده وروابط بین نسلی"، سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران، تهران ایران، پاییز۱۳۹۳.
 • مقاله " نقش جهت گیری ارزشی در گرایش به انحراف در دانشگاه"، سومین همایش ملی پژوهش اجتماعی فرهنگی در جامعه ایران، تهران ایران.
 • مقاله " نابرابری منطقه ای و تصمیم دانشجویان دختر به بازگشت به مبدا مهاجرت"، کنفرانس بین المللی مهاجرت:الگوها، پیامدهاو سیاست ها، تهران ایران، پاییز۱۳۹۳.
 • مقاله " موانع و ظرفیت های اجتماعی پیش روی همسران زندانیان و اقتدار سرکوب شده انها"، اولین کنگره ملی مشاوره، خانواده توانمند سازی اقشار اسیب پذیر، تهران ایران، پاییز۱۳۹۳.
 • مقاله " سلامت اجتماعی و روانی زنان در محیط کاری"، نخستین همایش ملی حاکمیت شرکتی، تهران ایران، بهار ۱۳۹۲.
 • مقاله " تجربه زیسته زنان سرپرست خانوار: مشکلات، آسیبها، چالش ها و راه کارها"، همایش خانواده در سبک زندگی رضوی، مشهد ایران، تابستان۱۳۹۳.
 • مقاله " بررسی نگرش زوجین نسبت به تعهد در روابط زناشوئی"، همایش ملی چالش های خانواده ایرانی، تهران، بهار۱۳۹۳..

           مقاله افزایش تحصیلات زنان، عدم تعادل در ساختار خانواده و تجربه تضاد و خشونت در زندگی  زناشویی، ،           دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی، خرداد۱۳۹۱. 

 •  مقاله فرهنگ، ساختار خانواده و روابط بین نسلی، سومین همایش ملی پژوهش های فرهنگی اجتماعی، آذر ۱۳۹۳.
 • مقاله نقش جهت گیری های ارزشی در گرایش به انحراف در دانشگاه،  سومین همایش ملی پژوهش های فرهنگی اجتماعی در جامعه ایران، آذار ۱۳۹۳
 • مقاله بررسی نگرش زوجین نسبت به تعهد در روابط زناشویی، اولین همایش ملی چالش های خانواده ایرانی،اردیبهشت ۱۳۹۳.
 • مقاله "ادخال اجتماعی وکیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهر تهران"، همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، تیر ۱۳۹۵.
 • مقاله"اندازه گیری نابرابری جنسیتی در کلان شهرهای کشور، همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، تیر ۱۳۹۵.
 • مقاله رابطه نظام اخلاق دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده ه"ا، همایش ملی اخلاق و جامعه ایرانی. آذر ۱۳۹۵.
 • مقاله"کودکان، نابرابری اجتماعی و سلامت در ایران"، همایش کودکان و نوجوانان، دانشگاه الزهرا، آبان ۱۳۹۵.
 • مقاله فعالیت های کودکان در خانواده، همایش کودکان و نوجوانان، دانشگاه الزهرا،  آبان ۱۳۹۵.

 

کتاب

·      کتاب"وضعيت تحقيقات فرهنگی-اجتماعی در ايران"، مقاله مطالعات آسيب شناسی اجتماعی در ايران , نشر رسانش، ۱۳۷۸.

·      کتاب "نقش گروهبندی های سنی در جهت گيری های ارزشی،نگرشی و رفتاری" ناشر پژوهشگاه فرهنگ هنر ارتباطات  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣۸۷.

·      کتاب "چالش های فرهنگی اجتماعی زنان"، شورای عالی انقلاب فرهنگی، تابستان 1390.

·      کتاب "گزارش وضعیت اجتماعی زنان در ایران"، نشر نی، 1394.

.      کتاب دانشگاه محل تحصیل: نگرش و رفتار دانشجویی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۱۳۹۶.

.      کتاب تحصیلات عالی دختزان و اسیب های اجتماعی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، در دست چاپ.

.      کتاب  آموزش عالی و مهاحرت زنان، محموعه مقالات، گروه زنان پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم. 

پایان نامه ها

·      ارتباط پایگاه اقتصادی اجتماعی،سبک زندگی و  رضایت از زندگی۱۳۸۸

·      بررسی گرایش به تحصیلات  عالی وعوامل موثر بر آن دربین دانش ۱۳۸۹

·      بررسی رابطه اختلاف سطح تحصیلات همسران و نحوه حل تعارض در خانواده۱۳۸۹

·      ناهماهنگی فرهنگی، طرد و کیفیت زندگی دختران دانشجو در بازگشت به مبدا مهاجرت  ۱۳۹۰

·      بررسی رابطه بین موقعیت منزلتی محله و احساس امنیت ساکنان شهر۱۳۹۱

·      نظام ارزشی،ساختار فرصت ها و گرایش به رفتار انحرافی۱۳۹۱

·      مطالعه ترکیبی ارتباط بین تغییرات در سبک زندگی و پدیده تجارت مرزی۱۳۹۲

·      محله و احساس طرد اجتماعی۱۳۹۲

·      عوامل اجتماعی موثر بر تعهد زناشویی در بین زوجین شهر قروه۱۳۹۲

·      بررسی عوامل موثر بر رفاه ذهنی جوانان  شهر تهران۱۳۹۲

·      طرد اجتماعی زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی(عراقی، افغانی) ۱۳۹۳

·      بررسی نقش توسعه محله ای بر ظرفیت سازی فرزندان و نو جوانان۱۳۹۳

·      روابط اجتماعی، سلامت اجتماعی و شادی۱۳۹۳

·      تاثیر سبک های همسر گزینی بر میزان رضایت از زندگی زنان متاهل۱۳۹۳

·      بررسی رابطه بین جامعه پذیری جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی            ۱۳۹۳

·      منابع مطرود ساز،طرد اجتماعی و شادی زنان سرپرست خانوار           ۱۳۹۴

·      بررسی تغییر ارزش هایاجتماعی فرهنگی مربوط به نظام خانواده۱۳۸۸

·      بررسی رابطه میان اقشار اجتماعی و مشارکت اجتماعی۱۳۸۸

·      تحلیل جنسیتی مسئولیت پذیری نوجوانان و رابطه آن با شیوه های جامعه پذیری۱۳۸۹

·      نقد و بررسی سازمانهای غیر دولتی به مثابه تجربه ای برای دستیابی به ۱۳۸۸

·      علل و عوامل اجتماعی موثر بر همسر کشی۱۳۸۹

·      آسیب شناسی اجتماعی کودکان خیابانی شهر تهران۱۳۸۹

·      رابطه میان سرمایه اجتماعی و اخلاق شهروندی۱۳۸۹

·      بررسی جامعه شنا ختی ترس از جرم۱۳۸۹

·      سلامت اجتماعی جوانان و عوامل موثر بر آن۱۳۹۱

·      رابطه بین استفاده از تلفن همراه و روابط اجتماعی دانشجویان۱۳۹۱

·      بررسی رابطه شبکه فردی و بستگی به محله۱۳۹۲

·      مصرف رسانه ای و نگرش جوانان به هم خانگی۱۳۹۲

·      بر ساخت اجتماعی واقعیت گذار از آموزش به اشتغال۱۳۹۲

·      بررسی آگاهی از حقوق شهروندی و تاثیر آن بر کنش اجتماعی۱۳۹۳

·      نسل و جدی انگاری جرم۱۳۹۲

·      بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانها۱۳۹۲

·      بررسی احساس شادمانی زنان 25 تا 35 ساله تهرانی۱۳۹۳

·      سنجش رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال جوانان۱۳۹۳

·      رابطه بین ابزار جهانی شدن و هویت دینی۱۳۹۰

·      عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت۱۳۹۳

·      عوامل اجتماعی موثر بر امید به اینده دانشجویان۱۳۹۳

·      بررسی سبک زندگی زنان طبقات مختلف   ۱۳۸۸

·      دانش و نگرش جنستی زوجین۱۳۸۸

·      شهروندی و رضایت از زندگی۱۳۹۰

·       رسانه،بازاندیشی و گرایش به روابط فرا زناشوئی، ۱۳۹۲

·      نسل و جدی انگاری جرم، ۱۳۹۲

·      بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر عملکرد سازمانها، ۱۳۹۲

·      مطالعه میزان گرایش به ارزش های اجتماعی فرزند ان 20-24سال و والدی ن 50-54 سال و عوامل موثر بر ان در شهرستان نور آباد لرستان، ۱۳۹۲.

·      طرد اجتماعی زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی(عراقی- افغانی)و عوامل موثر بر آن، ۱۳۹۳

·      مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری هویت جنسیتی زنان کرد ۱۳۹۴

·      بررسی تاثیر سلامت اجتماعی بر میزان شادی شهروندان شهر،۱۳۹۳.

·      روابط اجتماعی، سلامت اجتماعی و شادی،۱۳۹۳.

·      بررسی احساس شادمانی زنان 25-35 ساله تهرانی، ۱۳۹۳.

·      عوامل اجتماعی موثر بر گرایش دانشجویان به مهاجرت از کشور، ۱۳۹۳.

·      بررسی اگاهی از حقوق شهروندی و تاثیر ان بر کنش اجتماعی در بین جوانان، ۱۳۹۳.

·      عوامل اجتماعی موثر بر امید به اینده دانشجویان دانشگاه تهران، ۱۳۹۳.

·      سنجش رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده و شهروندی فعال جوانان مجرد ۱۸ تا ۳۵ سال تهران، ۱۳۹۳

·      رابطه بین موقعیت محله و احساس امنیت اجتماعی زنان۱۳۹۴.

·      مطالعه نگرش به طلاق میان زنان و مردان متاهل و عوامل موثر۱۳۹۵

·      بررسی تاثیر طرد اجتماعی بر روی گرایش به انحرافات در بین جوانان۱۳۹۵

 • بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم شهر تهران۱۳۹۴
 • بررسی عوامل موثر بر توزیع قدرت در خانواده۱۳۹۴
 • بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مصرف گرایی جوانان۱۳۹۴
 • تبیین جامعه شناختی عشق در بین جوانان۱۳۹۴
 • طرد اجتماعی و گرایش به انحرافات در بین جوانان، ۱۳۹۳
 • موقعیت محله و امنیت اجتماعی زنان، ۱۳۹۴
 • تجربه زیسته زنان ازتخصیص ارث در کرمانشاه، ۱۳۹۴
 • جهت گیری نسبت به کنترل اجتماعی در بین دختران، ۱۳۹۴
 • بررسی نقش توسعه محله ای بر ظرفیت سازی کودکان و نوجوانان،۱۳۹۳
 • ظرفیت های فضای محله و فعالیت های فراعتی کودکان، ۱۳۹۵
 • نابرابری و آموزش عالی: نابرابری فرصت ها و کنشگری علمی، ۱۳۹۵


 

جوایز و عناوین برتر

·     پژوهشگر برگزیده  دانشکده آذر 88

·     پژوهشگر برترسال 90

·     پژوهشگر برترسال92

·      پژوهشگربرتر سال 93

·     لوح تقد یردومین جشنواره و نمایشگاه دانشگاه پاک به مناسبت عضویت در کمیته علمی و داوری مقالات

·     لوح سپاس همایش علمی دانشجوئی پایداری خانواده، تعالی جامعه برای سخنرانی

·      لوح سپاس پایداری خانواده، تعالی جامعه برای  رئیس کار گروه

·     لوح سپاس همایش علمی پایداری خانواده برای داوری مقالات

·     لوح سپاس همایش نگرش علمی و کاربردی به حجاب و عفاف

       .    

 

مقالات ارائه شده در کنفرانسهای علمی

 

 

طرحهای پژوهشی

 

 

اختراع/اکتشاف/اثربدیع و ارزنده هنری

 

 

افتخارات/جوایز

 

کتب تألیف/ترجمه شده

 

 

سایر پژوهش ها